تخت سلیمان

Posted on at


 


نوروز جهان گشته گل افشان ز شکوفه


فرش زر و سیم است خیابان ز شکوفه


یک عالم شور است جوانان وطن را


گویا در و بام است چراغن ز شکوفه


مرغان چمن نغمه داود سرایند


آورد صبا تخت سلیمان ز شکوفه


هر دم بسر سبزه ز تحریک نسیمیگلریز کند شاخ درختان ز شکوفه


بلبل همه شب تا به سحر زار بنالد


پیوسته کند ناله و افغان ز شکوفه


دوران گل و عیش جهان پا برکاب است


یک هفته تهی گشت گلستان ز شکوفه


اموات شچر زنده کند باد بهاری


مخفی بنگر صنعت یزدان ز شکوفه
About the author

160