انترنیت چیست؟

Posted on at


انترنیت چیست؟

 

شما با نام انترنت آشنا هستید، و شاید از آن استفاده نیزکرده باشید؟

به نظر شما چطور می توانیم از انترنت استفادۀ معقول نماییم ؟

انترنت یک شبکۀ اطلاعاتی پیچیده است که دارای خدمات بسیار می باشد، در زمینه های متعدد علمی ، فنی ، اقتصادی ، تجارتی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی فعالیت می کند .

 

به عبارت دیگر ،انترنت مانند یک مجله عمومی است که در آن با چیز ها مختلفی برمی خوریم ، از احوال جهان اطلاع حاصل می نماییم از اندیشه های بزرگ مطلع می شویم با دوست خود در فاصلۀ دور تماس برقرار می کنیم ، با اخبار جنایت و سرقت ،حوادث ضد اخلاقی روبرو می شویم و خیلی موضوعات دیگر.

طبق پیش بینی که از وضعیت تکنالوژی در ساحه ارتباطات صورت گرفته است جهان در آینده مانند یک خانه خواهد شد و شبکه ارتباطات از طریق اقمار مصنوعی ماهواره ها جهان را به یکدیگر مرتبط خواهد کرد، همانطوریکه  دیده می شود زیادترین میزان ارتباط ، مربوط به موسسات تعلیمی و مراکز علمی و مراکز علمی و تحقیقاتی است .

 

بنابر این مراکز تعلیمی ، محصلان ، متعلمان ، به عنوان قشر علمی و تحقیقاتی است .

بنابراین مراکز تعلیمی ، محصلان ، متعلمان ،به عنوان قشر علمی جامعه بیشتر در معرض این نوع ارتباطات هستند.

با در نظر گرفتن این اصل ، می توان از تکنالوژی نوین ، متناسب با ارزش های جامعۀ خود استفاده کرد و موجب توسعه فرهنگ ، پیشرت در زمینه های علمی ، فنی ،تخصصی و مشارکت در امور که پایه های علمی را تقویت می نماید، شد.

 

ما در  جامعۀ خود چوکاتی داریم که به عنوان چوکات جهان بینی ما ، نیاز به رشد ، پرورش و بسط دارد.

دنیایی که ما در آن زنده گی می کنیم فقط بیماری و فساد نیست.

نطام بین المللی موجود دارای ابعاد مثبت و منفی است  بنابر این مربوط به ما می شود که باید دست به انتخاب منطقی بزنیم.

 

 About the author

160