امتحانات

Posted on at


واژه امتحان، واژه ای پر از هیجان و اضطراب که با شنیدن آن در چهره ای هر آموزگار امواجی از ترس و اضطراب نمایان میشود. در افغانستان طبق قوانین وزارت معارف، در مکاتب سرتاسر افغانستان؛ در هر چهار و نیم ماه یک بار امتحانات آغاز میشود که شامل امتحانات چهار و نیم ماهه و سالانه میباشد. امتحانات طوری است، که دروس خوانده شده ای شاگردان در مدت چهار و نیم ماه مورد آزمایش قرار میگیرد، و بایدشاگردان به سوالات مربوط به دروس خود جوابات درست را ارایه کرده، و معیار نمراتیکه از طرف وزارت معارف جهت کامیابی و راه یابی آنها به نیمه دیگر پروسه نیاز است؛ را حاصل نمایند. در غیر این صورت مشروط میشوند که هشداری برای ناکامی آنهاست.و همچنان شاگردانی که در پروسه ابتدایی(چهار و نیم ماهه) نتوانند معیار نمرات را حاصل نمایند، باید در آخر پروسه (امتحانات سالانه) سعی و تلاش بیشتر نمایند تا بتوانند معیار تعیین شده را تکمیل نموده، کامیاب شده و رهسپار یک سویه بلند تری تحصیلی شوند. و به همین روند پروسه اخذ امتحانات جریان پیدا میکند. به همین ملحوظ، شاگردان مکتب امیر علی شیر نوایی نیز در این روند قرار داشته، و خود را مسؤل در برابر دروس که برای شان داده شده است میدانند. و کوشش مینمایند تا از لحظات خود جهت اخذ جوابات که در نزد شان مبهم و گنگ بوده استفاده کنند و با هم دیگر در حل مشکلات مشوره کرده از نظریات مشترک خود جهت اخذ معلومات بیشتر در رابطه به موضوعات درسی کار میگیرند.شاگردان این مکتب (امیرعلی شیر نوایی) در کنار آمادگی امتحانات، در صنف فلم انکس نیز همه روزه حاضر هستند و از امکانات این صنف استفاده ای وسیعی را مینمایند. دروس گذشته ای خود را تکرار کرده با استفاده از انترنت این صنف در فلم انکس فعالیت های چشم گیری را انجام میدهند. این شاگردان با علاقه ای خاصی که به درس و تعلیم دارند و با رضایتی که از فلم انکس دارند گرمی و خسته گی دروس مکتب را فراموش کرده و ساعت ها در فلم انکس فعال هستند و با مشتاق کامل در فلم انکس فعالیت میکنند. به این ترتیب از اوقات طلایی نزدیک امتحانات استفاده نموده خود را برای این آزمون آماده میسازند تا از یک طرف رضای استاد و فامیل را حاصل نموده و از طرف دیگر احساس ملامتی و پشیمانی ننمایند. و در کل خود را موفق و هدفمند فکر کرده و از استسرس ها و هیجان های امتحانات کاهیده باشند و با یک روحیه آرام به طرف امتحان عازم شوند.برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس لیسه امیر علی شیر نوایی میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.filmannex.com/AmirAliSherNawaie/blog_postAbout the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160