بگو حجاب چیست؟

Posted on at


سوالیست که اکثریت آنانیکه از نگاه عقل ناقص اند همواره آنرا مطرح میکنند، و همواره دلایلی برای آنجام آن میخواهند، میتوان گفت که کوتاه نظران از مفهوم حجاب به دور اند


خدای که حکمروای تمامی جهان است بدون دلیل انجام هیچ کاری را بر دوش انسانها نمیگذارد، بناً میتوان گفت خداوند توانا و دانا به انجام هرکاری که مارا مکلف کرده است دلیل قانع نیز دارد


حجاب پرده یست که از عبور گردو خاک جلوگیری میکند و نمیگذارد اجناس گرانبهای که در زیر پرده نگهداری میشوند لکه دار شونداز این تعریف معلوم میشود که اسلام زن را جنس گرانبها دانسته و حجاب را محافظ او میخواند. زنی که در پناه حجاب قرار دارد در پناه امنیت نیز قرار خواهد داشت. به گفته داکتر ظاهر نائک و برداشت های او از قرآن میتوان گفت: که حجاب زن را از تمامی خطرات در امان نگهمیدارد و نمیگذارد کوچکترین ضرری به آن برسد. این تعریف و گفته را میتوان از دیدگاه های فکری تجربه کرد


 میتوان منیژه دولت را مورد بحث قرار داد. منیژه دولت قبل از رعایت حجاب اسلامی الگویی بود برای شیطان صفتان و هر نوع انسانی نیز با آن برخورد کرده بود اما این گذشته او را دربر میگیرد و مربوط به گذشته اوست. اینک توبه کرده و الگویی برای پاک دامنان شده است. تحت رعایت حجاب اسلامی و ترک آواز خوانی نام پُر شکوهی را ازآن خود کرده است و با افتخار میگوید گذشته من که در آن حجابی نبود، آینده پُر از امید و اسلامی من را خراب نخواهد کردبر علاوه فرق زن مسلمان با کافر در حجاب آن است


روزی مردی از انگلیس نزد آخوند افغانی آمد، و گفت: چرا زنان شما با هر کس دست نمیدهند و با هر کس به گونه خودمانی برخورد نمیکنند. عالم دین گفت: آیا با ملکه انگلستان تمامی مردم میتوانند دست بدهند؟ انگلیس گفت: نه! دست دادن با او فقط منحصر به چند فرد میباشد


سپس عالم گفت: زنان ما نیز این گونه اند فقط با کسانی دست میدهند که با آن محرمیت دارند


انگلیس دوباره پرسید، چرا زنان شما اینقدر در حفظ حجاب میکوشند؟ عالم دین دو چاکلیت را بر دست گرفت یکی از پوش درآورد و دیگری را در پوش نگهداشت، سپس هر دو را روی زمین انداخت و با خاک آغشته کرد، بعد از آن هر دو چاکلیت را به طرف انگلیس دراز کرد و گفت حال اگر برایت بگویم یکی را انتخاب کن کدامش را انتخاب میکنی؟


انگلیس گفت: معلوم است همانی که در پوش است را انتخاب خواهم  کرد


عالم دین خندید و گفت: دلیل حجاب زنان ما نیز همین استپس معلوم میشود که حجاب زن: عفت، بزرگی و متفاوت بودن آن را با اکثریت زنان دیگر نشان میدهد. میتوان گفت: حجاب زیباست، زیبایی نیست، محافظ است، حفاظت شونده نیست. یعنی حجاب به حفاظت ما نیاز ندارد، بلکه این ما هستیم که به آن نیاز داریم و او از ما حفاظت میکندAbout the author

160