ماه دلها

Posted on at


به نام خالق هستی


 


رمضان ماه دلها است و ماهی است که انسان در این ماه مهمان خالق خود می گردد و بر ایمان خود می افزاید  و تمامی دعا ها و عبادت های او چند برابر پاداش دارد. در این ماه همه سعی میکنند تا که افراد خوبی باشند . به دیگران کدام ضرری نرسانندو رابطه خود را با خالقشان محکتر نمایند.


این ماه از خود قوانینی دارد یعنی نیاشامیدن و خوردن چیزی از اذان صبح الی اذان شام که این عمل به ذات خود چه از لحاظ معنوی و چه از لحاظ علمی برای صحت مفاد های زیادی دارد 


از لحاظ معنوی این است که انسان همیشه باید به فکر افرادی که چیزی ندارند باشد و از لحاظ علمی در این یک ما ه زمانی که بدن به گشنگی و یا هم تشنگی  میر سد باعث میشود از مواد ذخیره در بدن استفاده کند و با تمام شدن آنها مواد نو وجدید را در بدن ذخیره کند


 امیدوارم که ماه رمضان خوبی داشته باشید و من و تمام مسلمان ههای جهان مورد مغفرت خداوند (ج) قرار بگیریم


رمضان مبارک


 About the author

160