«صلح ووحدت»

Posted on at


(از آن جایکه نامش پیداست)افغانستان کشوریست که بعد از30سال جنگ تازه صلح به کشور آمده است .این حق هر شهر وند کشور است تا که یک قطره خون هم به جانش داردبخاطر آوردن صلح در کشور اش به جنگد چون اگر صلح نباشد .زنده گی هر فرد مسلمان به بسیار مشکلات مواجه میشود اگر صلح به کشور ما نباشدهیچ شخص نمی تواند 


 


  


که به تحصیلات خویش ادامه دهد پس ما باید جلو جنگ های خارجی وداخلی را بگیریم تا که کشور ما از مشکلات دوربماند .چون حق هر فرد است که با آرامش وصلح زنده گی کند وهیچ کس حق ندارد که جلو این کاررا بگیرد آرزو من به عنوان یک دختر افغان این است .که همه ما دست به دست هم بدهیم صلح ووحدت را به کشور خویش بیاوریم کشورهایکه صلح نباشد به آن آرامش واتفاق نمی ماند. ویک لحظه هم آن کشور بدون جنگ نمی باشد هر لحظه یک شخص با تیر تو فنگ میمیرد وکسی نمیتواند.که زنده گی خود را به درستی پیش ببرد افغانستان کشور است که بسیار داغ دیده است


 


  


 


 .بسیاری از بیگانه ها به کشور ما افغانستان جنگ آوردن وافغانستان در سال های قدیم با تجاوزکشورهای  بیگانه قرار گرفت اشخاص زیادی بودن .وبسیار کوشش کردن که به افغانستان صلح ووحدت به بار بی آوردند اشخاصیکه صلح به کشور آوردن مانند شهید احمد شاه مسعود وغیره می با شد چون این اشخاص با آوردن صلح از هیچگونه تلاشی روی نیاوردن بعضی از کشور های همسایه همیشه به فکر این هستند. که آرامش ورفاّکشور عزیز مارا از بین ببرند تا حالا بعضی ها هستند که از هیچ گونه تلاشی روی نمیگردانند .وهمیشه به فکر این هستند که افغانستان را شکست بدهند وبا انتحاری ها وماین ها اشخاض بی گناه ما را از بین میبرند .در سال 1392در ماه مبارک رمضان شب 21روزه بود که به یکی از ولایات کشور ما ماین جا سازی کرده بودن.وچندین افراد بی گناه کشور ما از بین رفتن وخرت یعنی همبستگی ما باید دست به دست هم بدهیم وکشور خود افغانستان را آباد سازیم .اگر یک شخص خوب به جامعه به بار آمد چندین فرد دیگر هم به جامعه به بار کی آید وافغانستان آباد می شود. ما باید جلو جنگ های بیگانه گان کشور خویش را بگیریم تاافغانستان شود یک کشور سر بلند در بین تمام کشور های دیگر آیا انسان می تواند زنده گی خود را با بسیار


درستی پیش ببرد؟هر انسان آرزو دارد که یک کشور آرام داشته باشد .ما صلح میخواهیم نه جنگ دیگر جنگ بس است: 


 


:About the author

160