خطاب به خواهران با ایمان

Posted on atخواهران مومن و پاک سرشت! مهمترین موضوعی را که یک خواهر عزیز ما در مورد حجاب در نظر داشته باشد اینست که هر گاه خواهر مسلمان به وحدانیت الله (ج) ایمان داشت باشد، و این را پذیرفت که الله (ج) بر همه مخلوقات مهربان است، و قوانین الهی به نفع انسانیت است، و در هر حکم الهی حکمتی است که انسان مومن منفعت آنارا به شکل عاجل و یا هم با مرور زمان درک مینماید،و همینکه قانونی را پروردگار عالمیان بیان داشت است، بدون شک عملکرد به آن ضروری و حتمی بوده زیرا تمامی احکام الهی برای دفع ضرر ها و بدی ها و جلب منفعت هاست. خواهران مومن و با دیانت ما به مجرد فهمیدن احکام الهی فوراً به آن عمل میکند، و زمانی هم در مورد تحقق میکند بخوبی میداند که این حکم الهی به نفع وی بوده برای حفظ عزت و کرامت وی قانونی را بیان داشته است.
دین مقدس اسلام با در نظر داشت مصلحت جامعه اسلامی ستر عورت را بالای مردان و زنان یکسان فرض گردانیده است، هیچ مرد مسلمان حق ندارد که مقابل مردم کشف عورت نماید به همین سان هیچ خواهر مسلمان و متدین به خود اجازه نمیدهد تا در مقابل دیگران عورتش آشکار شود.
این عفت و پاکدامنی وظیفه تمام مسلمانان است، تا با حیا و شرف کامل زنده گی خویش را بسر برند، زیرا پیامبر(ص) میفرماید: هر گاه حیا نداشتی هر چه میخواهی بکن.
خدا را شکر که ما در جامعه خود داریم خواهر عزیز خود را همیشه وقت حجاب خود را مراعت میکند و از دین خود و فامیل خود تعریف درست میکند با همین حجاب اسلامی خود، در دانشگاه که من درس میخوانم در شهر کابل (دانشگاه کابل) دوختر خانم های را میبینم که با حجاب اسلامی خود بسیار به افتخار و جرعت بالا داخل دانشگاه میشود و مثل دوختر های دیگر مصروف درس های خود است.


 


 


 
About the author

160