سرنوشت ما افقانها چی خواهد شد

Posted on at


 


با این همه جنجال که در افغانستان و جود دارد آیا میتوانیم خوشبخت زندگی کنیم ؟از این همه فهمید می شود اگر در افغانستان همین قسم جنگ وجود داشته باشد زندگی ما مردم مرگ است چون دولت وجود ندارد که افغانستان را بسازد تمام مردم افغانستان آروزی اینرا دارند که روزی برسد تا بتوانند به راحتی زندگی کنند


اگر دولت با مردم همکاری کند با اطمینان کامل میتوان گفت که افغانستان در آینده سرنوشت خوبی خواهد داشت اما اگر این قسم صورت نگیرد پس بدیخت ترین مردم در سطح جهان ما خواهد بودیممردم افغان با مرگ دست پنچه نرم میکند مردم افغان با یک آرزوی خاص دو دفه به پای صندوق های رای رفتند انگشتان خود را از دست دادند به خاطریکه بتوانند سرنوشت وطن خود را بسازند اما افسوس این هم  زحماتشان با تغلب کاری بعضی از اشخاص به هدر رفت و این تغلب کاری مردم را ناامید کرد افسوس کسی قدر آزادی خود را نمیفهمد اگر ما مردم قدر آزادی خود را میدانستیم به این تغلب کاری ها دست نمی زدیمپس بیایم با سرنوشت خود بازی نکنیم بظاریم که ریس جمهور ما به خوبی انتخاب شود تا بتوانیم یک زندگی خوب داشته باشیم ما همه شاید این هم جنگ در افغانستان هستیم و تمام مردم به خاطر این همه آرامش خود را از دست میدهند و به فردا کدام امید ندارند پس یبایم به خاطر خوبی وطن خود به در گای الله دعا کنیند تا سرنوشت وطن ما به خوبی پیشرفت کند


افغانستان از اولش رنج دید بود و تا حالش رنج دید است چرا همیشه ما مردم افغانستان در درد و غم زندگی کنیم  چرا میگذاریم که  اولاد های ما با ترس و حراس زندگی کنند این هم به خاطر  بی پروایی ما در مقابل جامعه است اصلن خود ما مردم افغان نمی خواهیم که در وطن ما صلح باشددوستان ما همیگی از خاک همین وطن هستیم پس چرا نابودی این وطن را می خواهیم بیایم از این بیشتر با سرنوشت خود اولادهای خود و مردم ستمدید و رنج دید خود بازی نکنیم بیایم دست به دست هم بدهیم و صلح و آشتی را به وجود بی آوریم و همچنین دشمنان وطن خود را از بین ببریم تا دشمنان وطن هم بدانند که ما مردمان قوی و نیرو مند هستیم و نمیگذاریم که دیگر کسی به کشور ما تجاوز کنددوستان یبایم همگی دست به دعا دراز کنیم  و از خداوند بزرگ خوبی کشور خود را بخاهیم  خدایا افغانستان را به دست کسی بسپر که لیاقت آن را داشت باشد و بتواند آن را سرپرستی کند و به دست بیگانگان نسپرد و صلح آشتی را در میان مردم به وجود بی آورد تا مردم بتوانند به آرامی و به دون کدام ترس و حراس زندگی کنند {آمین }


 


 


 About the author

160