خدمت به والدین

Posted on at


خدمت به والدین!!!
خدمت کردن به والدین یک بخش اساسی زنده گی انسان راتشکیل میدهد.انسان درهرحالی که باشد. نبایداحترام وخدمت به والدین خود رافراموش کند.چون این والدین است که فرزندرابه بهترین مقام وجایگاه میرساند.طفل اززمانیکه تولدمیشوددرآغوش پدرومادرخودبانازونعمت بزرگ میگردد.اولین چیزیکه طفل ازپدرومادرخودیادمیگیردراه رفتن وسخن گفتن راوبازکم کم محبت ودوستی بادیگران راوبلاخره احترام وخدمت کردن به بزرگان ووالدین خودرایادمیگیرد


.
درزمان کودکی طفل کوشش میکندکارهای که والدین اوانجام میدهندرابیاموزدوپشت به پشت والدین خودآن کارهاراتکرارمیکند.واین کاراوباعث میشودتادردل پدرومادرخودشیرین گردد.پس والدین بایدکارهای راانجام دهندکه به آینده طفل شان ضررنرسدواوراهمیشه به انجام دادن کارهای خوب تشویق نمایند.اگربه طفل ازکودکی توجع زیادی صورت بگیردموقعیکه بزرگ شود نیکی فامیل خودراهرگز فراموش نکرده وکوشش میکندتاآخرعمرخودنام آنهاراباعزت وآبروزنده نگهدارد


.
جای افسوس که امروزبعضی ازاشخاص به والدین خوداحترام وخدمت نمی کنندوحتی به حرف های آن هاهیچ توجعی نشان نمیدهند.واگروالدین آنهادرزنده گی شان تصمیم بگیرندآنهافکرمیکنندکه به زنده گی شان مداخله مینمایند.وطرزفکرآنهاراقدیمی میشمارند.وعده یی ازآنهاوالدین خودرابه خانه سالمندان میبرند تاباقی عمرخودرادرآنجاسپری کنند.خدمت کردن به والدین یک دین است وانسان مجبوراست تااین دین رابه خوبی وباخوشحالی اداء نمایند


.
کسی که به والدین خود خدمت میکندهم والدین ازاوراضی میباشندوهم خداوندجازاوخوشنودمیشود.که این کاراوباعث میشودهم دراین دنیاوهم درآخرت مستحق اجرثواب میگردد.یگانه آرزوی والدین اینست که فرزندان شان درهمه کارهای خودموفق باشند.پس مابایدکوشش کنیم که هیچ وقت والدین خودرانرنجانیم واشخاصیکه چنین کارهای راانجام میدهندآنهارارهنمایی کنیم.ای خداوندبزرگ به من آنقدرقدرت ونیروبده تاجاییکه توان دارم بتوانم به والدین خودخدمت نمایم


.About the author

parmila-rahimi

سلام,پرمیلا رحیمی هستم در سال 1374 در شهر هرات متولد شدم هم اکنون متعلم صنف 12 مکتب محجوبه هروی هستم

Subscribe 0
160