ماین و دگرگونی هایش

Posted on at


ماین چیست


ماین مواد منفجره ای است که باعث از بین رفتن بسیاری از بی گناهان همچون زن ,مرد,پیر ,جوان و کودک افغان میشود,در هرجایی که باشد با خود ویرانی و بدبختی به میان میاورد


وقتی مردم نام ماین را میشنوند  لرزه ای بر اندامشان پدید میاید که گویا قیامت برپا شده ,آری همان  طور است وقتی ماین و دشمنانی که این ماین را منفجر میکنند به خانه و کشور و ملت ما تجاوز میکنند باز هم قیامت به وجود میاید و -جوانان و مردان و زنان و اطفال افغان همه در خون غوطه ور میشوند ,قیامت تنها این نیست که وقتی مردی آن را ببینی بلکه با انفجار این ماین ها و کشته شدن بسیاری از عزیزانمان که عضوی از وجودمان میباشند قیامت را با چشم خود میبینیم و سبب تمام اینها ماین ها است که توسط دشمنانمان به وجود میآید


ماین از چهار کلمه گرفته شده (اول میم یعنی مشکل به خاطری میگوییم مشکل که منشا تمام مشکلات است که متشکل از ویرانی بدبختی عذاب معلولیت و بی خانمان شدن میباشد,دوم الف که از انفجار گرفته شده است یعنی وقتی منفجر میشود با شنیدن این صدای بلند و گوش خراش ترس و دلهره ای در قلب مردم بی گناه افغانستان به وجود میاید


چرا؟به خاطر چه؟و تا به کی ؟این مردم ستم دیده و رنج دیده ی افغانستان این ترس و دلهره در قلب هایشان وجود داشته باشد تا به کی شاهد کشته شدن بسیاری از عزیزان خود باشند که پیش چشم شان پرپر میزنند,گناهشان چیست آیا انان نمیتوانند یک زنده گی آرام و دور از هر نوع صلاح و مهمات انفجاری داشته باشند ,آیا انان نمیتوانند به ارامش و رفاه در کنار عزیزانشان به زنده گی ادامه بدهند


این حق هر انسانی است که در رفاه زنده گی کند و به ارزوی اینکه روزی هم وطنان ما این ارامش را نصیب شوند,اما بازهم توصیف به بدبختی هایی که این ماین با خود همراه دارد تمام شدنی نیست که هر حرف آن یک بدبختی را به میان میاورد


سوم ی,که معنای یاس زیرا وقتی ماین میاید و جنگ اغاز میگردد با خود یاس و ناامیدی به همراه دارد,یاس از زنده گی ,یاس از وطن ,چرا گفتیم یاس از وطن ؟زیرا وقتی مردم نام ماین ,تفنگ و جنگ را میشنوند دیگر از وطن ناامید میگردند,به همین خاطر است که اینقدر کشورهای همسایه مهاجرت میکنند و آنقدر ذلت و خواری را تحمل میکنند  تا که حتی اگر یک دقیقه هم شده صدای ماین و ولوله را نشنوند و به آرامش سر بر بالین بنهانند ,اما باز هم خداوند فرمودند که هیچ وقت یاس و ناامیدی را با خود همراه نکنید و نگذارید بر وجودتان غلبه نکند,با وجود این همه بی امنیتی باز هم افراد و اشخاص بی گناهی هستند که در راه رفاه و امنیت کشور میکوشند تا نسل های اینده و کودکانشان این امنیت و آرامش را نصیب شوند


به امید اینکه این ناامیدی از بین برود و امید نصیب همه گردد,اما بازهم دردهای دل این مردم ومن یک دختر افغان هستم به پایان نرسیده است زیرا این ماین ظلم های دیگری هم دارد ,وقتی به حرف ن میرسیم میفهمیم که از نابسامانی گرفته شده است,نابسامانی یعنی در به در گشتن و یا از بین رفتن خانه و کاشانه یشان که تنها جایی است که احساس ارامش میکنند اواره میگردند و مهاجر میشوند از عزیزانشان دور میگردند ایا دیگر این غم و اندوه پایان ندارد ؟ایا اه و فغان افغانان بی پایان خواهد ماند ؟ای این اسم که میگویند اگر از افغان الفش را برداریم فغان میشود برویشان خواهد ماند و دیگر فغانشان بی صدا خواهد ماند .نه دیگر نه این مردم مظلوم ستم دیده دیگر این جنگ و اشوب را تحمل نمیکنند و برپا میخیزند و به یاری خداوند متعال


خداوندا از تو میخواهیم که ما را یاری کنی تا به این جنگ و خونریزی پایان دهیم و در صلح و ارامش به زند ه گی ادامه دهیم و به امید ارزوی افغانستان اباد و ازاد


 About the author

160