آزادی بیان

Posted on at


خداوند متعال را سپاس گذاریم که انسان را آزاد آفریده و اشرف مخلوقات نام نهاد،زمانی سخن از آزادی مطرح می شود در ذهن هر انسان آزادی های زیادی تلاتم می کند انسان را با تمام پیچده گی ها به نکته عمق آن متوجه می کند که:انسان کیست؟ وآزادی چیست؟


آری!انسان اشرف مخلوقات و خلیفه مسلمین در روی زمین می باشد و آزادی حق طبیعی آن ،بلی انسان باتمام موضوعات آزاد آفریده شده است ،اگر نگاهی به تاریخ جهان داشته باشیم از قصه های تلخ دوران جهالت می توان نام برد سر کوب کردن انسان و به انزوا قرار دادن این این اشرف مخلوقات یعنی انسان را مشاهده کرد در آن دوران آزادی هیچ مطرح نبود افراد زورمند با ادعا های پوچ ، بی مفهوم وبی جای خویش بر افرا د ظلم نموده که در نتیجه آزادی بیان و در کل حق آزادی را از آنها سلب می کردند در ان دوران افرادفقیر به عناوین مختلف که از جمله به عنوان برده خریداری می شدن و چی ظالمانه که انسان ضعیف بر انسان دیگر خویش را مالک می دانسته است بنا سخن به حاشیه رانده نشود ،خوشبختانه با ظهوردین مبارک اسلام انسان آزادی خویش را بدست آورده و این موضوع در سراسر جهان اسلام گستریش نموده است وتا به حال به برکت این دین مقدس چاک وظهور قدوم مبارک پیغمبر اسلام پابر جاست و از طرفی هم اگر ما در کشور خود افغانستان عزیز بنگریم چون این کشور امروزه دارای قوانین در سطح داخلی ،اعلامیه هاو کنوانسیون های در سطح بین المللی می باشد و ماشاید موادی در این قوانین هستیم که در مورد آزدی ودر کل آزادی بیان مطالب زیادی بیان شده است که می توان از آن {جمله به ماده24 قانون اساسی کشور خود نگاه کنیم که دراین ماده آمده است:آزادی حق طبیعی هر افغان است این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد،حدودی ندارد.}


و همچنان در قسمت آزادی بیان ماده(34ق)اساسی گفته است که{ از تعرض مصئون است،هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار،نویشتار،تصویر،ویا وسایل دیگر با رعایت احکام این قانون اساسی اظهار نماید.}


بنا آزادی و کرامت انسان از تعرض مصئون است ، دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.            About the author

160