تقوی و خیر و برکت ان

Posted on at


 خداوند متعال روزی مردم را در دنیا بر اساس اسباب و مسببات قرار داده است و حصول ان با تلاش و کوشش میسر خواهد بود به همین جهت است که خداوند به مومنان دستور میدهد تا از تلاش و کوشش غافل نمانند. اما همه روزیها تنها بر اساس تلاش و کوشش نیست، بلکه قسمت زیادی از رزق و روزی بالاتر از سنت اسباب و مسببات قرار دارد. به هرکس که خداوند اراده کند نازل میشود. روزی رساندن به مردم، سری است از اسرار الهی و به مقتضای حکمتی که تنها خداوند بدان اگاه است در بین مردم تقسیم میشوددر داستان مریم و عیسی، قران کریم راز و سر تقوی را بر ما اشکار می نماید. مریم را میبینیم که از روزیهای بسیار خوب و عالی استفاده می نماید و میگوید: اینها از جانب پروردگار به من رسیده است. مسلما اینها بخاطر تقوایی است که مریم را بدان اختصاص داده است.بنابراین برایمان روشن شد که تقوی و پرهیزگاری و دوری از گناهان بخاطر ذات الله، موجب جلب و افزایش رزق و روزی و حل مشکلات و پیدایش اسایش و گشایش در زندگی است. 


به راستی برای ما بسیار شایسته و زیبنده است که خودمان را با این صفت اراسته نماییم و ذخیره ای از ان اماده کنیم تا به سعادت و خوشبختی دنیا و اخرت دست یابیم. بدون تردید بهترین توشه راه در مسیر زندگی تقوی و پاکی است.About the author

Maghror

i am 20 years old :)

Subscribe 808
160