همه از خاکیم بر خواهیم گشت

Posted on at


سر و صدای مردم چهار اطرافم هر روز زیاد شده میرود ، یکی از بیکاری، یکی از پولداری، یکی از قرضداری، یکی از بی پولی، یکی از دختر داری، یکی از بی خانگی و یکی های دیگری
لای دیار من یعنی افغانستان این سرو صدا ها هیچ گاه آرام نخواهد شد بلکه روز به روز بدتر خواهد گردیدسخن از برتریست آنقدر از انسانیت دور گشته ایم که منظور برتری را نیز فراموش کرده ایم ، انسان اشرف مخلوقات است برتر از تمامی مخلوقات اما نباید فراموش کرد هر انسانی از خود برتری دیگری دارد و آن برتری فقط نزد الله مشخص است، اما این برتری آن چیزی نیست که ما فکر میکنیم
(برتری در تقواست نه در چیز دیگری چنانچه خداوند می فرماید: (اگر قرار میبود میان شما برتری ایجاد میکردیم ، هر آیینه زنان را برتر قرار میدادیم
پس معلوم گردید برتری فقط در تقواست، نه درمال،‌جنسیت، نژاد، زبان و غیرهما همه از خاکیم و باز گشت مان نیز بی تردید به سوی خاک است پس این را نباید فراموش کرد آنانی که خانه هایشان چراغانیست نزد الله هیچ تفاوتی با آنانی که خانه هایشان تاریک است ندارند
زیرا خداوند برتری را در ثروت قرار نداده بلکه تقوا را مایع برتری خوانده است
خانه های بلند منزل و خانه های بی ستون روزی نیست و نابود خواهند شد اما چیزی که باقی میماند نام خوب و نام بد است. غنی و فقیر هر دو بنابر عدالت خداوند در یک جا قرار میگیرند بنابر عدالت خداوند هردو جزء کفن چیز دیگری با خود نمی توانند ببرند. پس این همه غرور برای چیست؟بزرگی و انسانیت در تکبر نیست بلکه در فروتنیست انسان خوب بداند با اینکه اشرف مخلوقات است بازهم آنقدر بزرگ نیست که تکبر بکند، هنگامی که تکبر بر او غلبه کرد خوب بداند که آب منی بیش نیست پس خوب بدانیم با اینکه اشرف مخلوقاتیم بازهم نکته ضعفی داریم که غرور را لکه دار میکند
سخن از برتری در رفته سخن از تقوا گذر کرده همه چیز پول و ثروت و نام شده امروز چیزی بنام تقوا خیلی پر رنگ دیده نمیشود .... چرا؟
چون ما خاک صفتان اینک خود را الماس فکر میکنیمیادمان نباید رفت پول وفاه ندارد،‌ثروتمندی که تمام دنیا از او باشد ،‌هنگام مرگ از کدام ثروت برای جلوگیری از مرگ میتواند استفاده کند؟ هیچکدام
اگر تمام دنیا هم از تو باشد لحظه مرگ را نخواهد خرید،‌پس به فکر زیبا سازی نام خود شو که بعد از وفات به نیکی یاد گرددخداوند بس که عادل است برای اثبات اینکه در قیامت عدالت را صادقانه به پا می کند نیمی از عدالتش را به ما نشان داده و آن هم همان گورو کفن است.
ای بنده خاکی هنوز وقت داری تا دیر نشده بدو که در الله هنوز هم باز است مبادا این در بسته شود چون هرگاه بسته شود و تو موجود خاکی هم گر به خاک بر گردی راه ی جزء سوختن نخواهی داشتبزرگی هر انسان به خدا معلوم است، بیا به خاک بودنت اعتراف کن و غرور را بشکنAbout the author

160