نقش جوانان در جامعه

Posted on at


 


نقش جوانان در جامعه موثر و تاثیر گذار است .جوانی از سن 18 ساله گی شروع میشود یکی از مهم ترین دوره های زنده گی انسان است .


سالهای اول این دوره برای بسیاری از مردم دوره گذارن تحصیلات عالی است همچنین درین دوره بسیاری از جوانان ازدواج میکنند و تشکیل خانواده میدهند و همجنان درین دوره جوانان وارد کسب و کار میشوند جوانان در جوامع لباس های متفاوت می پوشند و از لحاظ رفتار نیز فعال تر ند .وبه شادی وتفریح علاقه بیشتری دارند تقریباً در همه جوامع مسئولیت های بسیار مهم و خطیر بجوانان سپرده نمیشود چونکه آنان از تجربه لازم در بسیاری از عرصه های زنده گی برخوردار نیستند .


همچنان درین دوره جوانان باید زیاد متوجه رفتار و کردار خود باشند و در انتخاب دوستان شان دقت زیاد نمایند چون از زنده گی تجربه کافی ندارند بناً لازم است که خانواده های شان متوجه شان باشند تا اینکه با دوستان خراب و بیکار سروکار نداشته باشند چون باعث میشود انها هم همان رفتار و کردار دوست خود را یاد بگیرند وراه غلطی که دوست شان برای شان نشان میدهد به همان راه قدم بگذارند اگر جوانان در انتخاب دوست دقت نمایند ویک دوست خوب وبا شخصیت و با سواد را بخود انتخاب نمایند باعث میشود که همان دوست خوب شان که برای شان راه درست را نشان میدهد .بعضی از جوانان در انتخاب دوست خود دقیق نیستن و از همین خاطر است که بعضی دوست های شان به فکر پول و ثروت اوست و به فکر ضرر دوست خود است اما بعضی دوست های هم هستند که بخاطر دوستان شان از جان خود هم میگذرند.مثل برادر یکدیگر هستند در غم وشادی یکدیگر شریک میشوند اما متاسفانه ما در کشوری زنده گی میکنم که بسیاری از جوانان ما به دلیل بیکاری فقر وتنگدستی باعث شده که قتل کنند دزدی کنند و کار های زشت دیگر را انجام دهند و یا هم معتاد شوند وبخاطر مصارف زنده گی شان و اقتصاد ضعیف شان جوانان مجبور میشوند که به کشور های خارج بخاطر کار کردن بروند از درس تحصیل شان عقب می مانند وبعضی جوانان هستند که درس خواندن تحصیل کردن ولی بخاطر نبود وظیفه بیکاری در خانه شان نشسته اند تا اینکه یکروز زمینه کار برای شان در خود افغانستان فراهم شود به امیدآنروزیکه کشور ما پیشرفت کند و جوانان ما تحصیل کند صاحب وظیفه شوند تا اینکه جوانان ما دست به دوزدی نزنند از اعمال زشت دوری کند واز همه مهمتر اینکه به مواد مخدر روی نیاورند ومعتاد نشوند .از خداوند میخواهیم تمام جوانان افغانستان کامیاب وموفق در زنده گی شان باشند.


به امیـــــــــــــــــــــــــــد آرزوی مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفقیت تمام جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانان


بااحترام


   (آرزوسادات )


 


 About the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160