احترام والدین

Posted on at


احترام چیست؟


کلمه احترام به معنی عزت گذاشتن،ارزش دادن به کسی


حال آن که بیاییم احترام به والدین را مورد بررسی قرار میدهیم احترام گذاشتن به والدین یکی از ارزش های اخلاقی یک شخص است که شخصیت آن را نشان میدهید انسان باید به پدر و مادر خود احسان و لطف کند چون آن ها به ما در خوردی کمک می کنند     


در این لحظه یادم از شعر حضرت پروین اعتصامی می فرمایند :دستم بگرفت . پا به پا برد ....................................تا شیوه را رفتن آموخت


آری این مادر مهربان است که برای ما زحمت متحمل می شود را را برای مایاد می دهد غذا خوردن را تا بلاخره ما کلان می شویم و همین پدر مهربان بود که برای مان لوازم را تهیه مینمود تا  به این سرحد رسیدم  اما متاسفانه حال آن که بعضی اشخاص هستند که پدر و مادر خود را اذیت و آرار می دهند 


خداوند می فرمایند:و بلوالدین احسانا و ذی القربی  ترجمه:و سپس برای والدین  خود را احسان کنید.


  و حتی به روایت دیگری آمده است که:حتی در مقابل والدین خود اف هم نگوییم


چه سخت است آن های که در مقابل والدین حرف سخت گوییمما باید به والدین خود احترام زیادی داشته باشیم  قدر پدر و مادر خود را بدانیم مادر مانند یک قطره باران است که خیلی خیلی کم یاب است.


برای اینکه شب راحت بخوابی                                                                        نخوابد تا صبح بیچاره مادر     باز هم یاد آوری می کنم که احسان برای والدین هم مارا به مقصد می رسانند هم دعایشان پشت ماست که ما می توانیم به مقصود برسانیم من دوست مادر . پدر خود را ئ به آن ها احترام بی اندازه می نماییم که هم سبب این می شود که دعای شان من را به مقصد می رسانم تمام این موقفی که حال در است از زحمت کشی والدین و همچنان دعای شان است


در یک کلمه من این را خلاصه می کنم که مادرو  پدر یک میوه بهشتی است.            About the author

160