زراعت در افغانستان

Posted on at


افغانستان یک کشور زراعتی بوده و از جمله کشور های رو به انکشاف است . اکثریت مردم آن به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق زراعت و مالداری احتیاجات اولیه خویش را رفع مینمایند. با وجود آنکه اقتصاد افغانستان در چند سال گذشته رشد چشمگیری داشته اما این رشد نتوانسته است فقر و گرسنگی را کاهش دهد. در حال حاضر شش و نیم میلیون مردم افغانستان نمیتوانند حد اقل نیاز غذایی روزانه شانرا برآورده سازند. بعضی از خانواده ها در افغانستان مصرف غذایی بسیار کم دارند و حد اقل کودکان زیر 3 سال دچار کمبود وزن (سو تغذی ) اند و بعضی هم به همین دلیل تلف شده اند.
اما اگر از آب و زمین افغانستان به شکل درست و فنی استفاده صورت گیرد. محصولات زراعتی و حیوانی افغانستان چندین برابر خواهد شد. و نه تنها ضروریات داخلی را رفع خواهد کرد بلکه در رشد صنایع محصولات زراعتی و صادرات کشور نقش اساسی خواهد داشت.
عواملی که بر پیشرفت و توسعه و یا محدودیت فعالیت های زراعتی و مالداری عبارت اند از 


-


عوامل طبیعی  ( اقلیم - ساختمان اراضی - نوعیت خاک و غیره...)
عوامل بشری  ( نیروی کار - سویه تخنیکی - آگاهی فنی زارعین و غیره...)
عوامل اقتصادی ( سرمایه - بازار فروش - وسایل حمل و نقل و غیره...)
عوامل سیاسی یعنی سیاست حکومت.
از جمله عوامل طبیعی یکی هم اقلیم است که بر کمیت و کیفیت مواد زراعتی تاثیر مستقیم دارد.
به نسیت سردی هوا و موجودیت طولانی فصل زمستان در بعضی مناطق مرتفع افغانستان مانند کابل - گردیز -غزنیو مناطق مرکزی افغانستان تنها از یک فصل محصول زراعتی به دست ممی آید.
کمبود مقدار بارنده گی و قلت آب بعضا صدمه شدیدی را به زراعت و مالداری افغانستان میرساند.
سیستم آبیاری نیز در افغانستان انکشاف نکرده است. جریانات آبی دریا های افغانستان بهصورت دقیق ارزیابی نگردیده و از آب آن استفاده بهتر صورت نگرفته است. همچنان تعداد زیاد ماشین آلات آبیاری محلی میباشد.
سرمایه گذاری نیز در بخش زراعت ضعیف بوده و تا کنون در اکثر نواحی افغانستان کهع زراعت آن محتاج به آبیاری میباشد بند های ذخیره آب اعمار نگردیده و به حفر کانال ها و نهر های مورد ضرورت توجه نشده است 


 


.
دهاقین و مالداران نیز سرمایه کافی در اختیار ندارند تا شیوه زراعتی و مالداری شان عصری و بیتر نمایند. و تخم های اصلاح شده بذری  - ادویه ضد آفات و امراض - کود کیمیاوی و محصولات زراعتی را تهیه نمایند.
به صورت کل گفته میتوانیم که زراعت و مالداری در افغانستان تا حد زیاد به شیوه عنعنوی صورت میگیرد و هدف عمده از فعالیت های زراعتی خانونده های دهاقین رفع نیاز مندی های مصرفی آنها میباشد.About the author

amenehakbary

I am Ameneh Akbary i was born in Herat Afghanistan I'm student of Amir Shire Ali high school of eleven class I like wort the studied and work by computer my favorite colur is blue and black the subjects wich I love Mathimatic,Physic,Islamic historic, And now i live in Herat…

Subscribe 967
160