نگاهی به اوضاع اجتماعی زنان افغان

Posted on at


زنان نیم پیکر جامعه را تشکیل میدهند ، و خداوند(ج) برای آنها حقوق مساوی مانند مردان داده است. اما متأسفانه این حقوق در جامعۀ ما که جامعۀ اسلامی نیز است رعایت نگردیده و زنان را به نگاه تبعیض آمیزمی نگرند، به این سبب این قشر آسیب پذیرتن قشر جامعه محسوب می شود. اینکه به زنان اهمیت نداده و آنها را از جامعه دور نگه می دارند میتواند دسیسۀ افراد عقب مانده یا اشخاصی باشد که در دوران طفولیت مورد خشونت های خانواده گی قرار گرفته باشند.

زنان در افغانستان در بسیاری موارد مورد خشونت قرار می گیرند که این خشونت ها باعث فروپاشی خانواده می شود برعلاوه این کار ضربۀ شدید به جامعه و نظام اقتصادی کشور وارد می آورد. یک کشور زمانی میتواند در امور مختلف مؤفق گردد که همۀ اقشار در عرصه های مختلف آن حضور بارز داشته باشند حال آنکه در افغانستان زنان به عنوان اساس تشکیل جامعه واصل پایۀ خانواده اکثراٌ بنابر دلایل مختلف در جامعه حضور ندارند و از فعالیت در جامعه باز میمانند پس چطور می توان به پیشرفت کشور امیدوار بود؟

این وظیفۀ دینی و انسانی تک تک افراد خاک خراسان زمین است تا حقوق زنان را رعایت نمایند و به آن احترام بگذارند. زمانی که ما خود را مسلمان می شماریم پس چرا به زنان که دین مقدس اسلام تأکید زیاد در قسمت دادن حقوق آنها نموده و از اولین دستآورد های مهم از آغاز اسلام تا کنون بشمار میآید احترام نگذاریم و در پی حل بحران اوضاع زنان در افغانستان نشویم.

در جامعۀ کنونی افغانستان که اوضاع اجتماعی و امنیت  آن هم چندان مناسب نیست بهترین کار برای اینکه یک آیندۀ روشن و پر سعادت داشته باشیم سهم دادن زنان در عرصه های مختلف سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و ارزش به فعالیت های آنها است.

وزارت امور زنان افغانستان در 10 سال گذشته تلاش های فراوان در عرصۀ انکشاف اوضاع اجتماعی زنان انجام داده و دست آورده هائی هم داشته است اما با وجود این هم آمار ارائه شده در سال 1391 افزایش چشم گیر40 فیصدی خشونت علیه زنان را نسبت به سال 1390 نشان می دهد.

در ماه های اخیر در ولایات مختلف کشور افزایش خشونت علیه زنان به مشاهده می رسد که ناشی از مشکلات خانواده گی ، اجتماعی ، بی کاری و عوامل اقتصادی است. این عوامل باعث افزایش خودسوزی ، تجاوز جنسی و خودکشی گردیده و فعالیت های زنان را به خطر مواجه نموده است.

 گرچه خشونت علیه زنان ، تبعیض جنسی ، مسدود شدن مکاتب و تهدید های زیاد علیه آنها از طرف گروه ها وحلقات مختلف در کشور بصورت گسترده به مشاهده می رسد اما نکتۀ امیدوار کننده این است که ما شاهد سهم زنان در سیاست ، اقتصاد ، ورزش ، فرهنگ و بخصوص در معارف بوده ایم که این فعالیت ها نشان دهندۀ علاقمندی فراوان آنها در سهم گیری در عرصه های مختلف است . از سوی دیگر در این اواخر سهم زنان در بخش تکنالوژی و فرهنگ نیز گسترش چمگیری داشتند عوامل دیگر رشد آنها میتوان  بالا رفتن معلومات شان در بارۀ احکامی که اسلام زیبا برای آنها به حیث زن مسلمان در نظر گرفته است، افزایش سواد در آنها ، ومعلومات در بارۀ حقوق شان دانست.

برای پیشرفت  زنان در افغانستان باید از سوی وزارت امور زنان در حصۀ بالا بردن آگاهی آنها تلاش صورت گیرد و در این مورد کمپاین هائی برگزار شود ، فراهم آوردن زمینه برای فعالیت زنان ،  راجع به حقوق زنان از طریق مکاتب و رسانه ها به مردم معلومات ارائه شود، شرایط امنیتی مساعد شود ، همچنان علمای دین نیز باید آگاهی مردم را راجع به حقوقی که خداوند(ج) برای زنان داده شده است ، بلند ببرند. در صورت اجرای درست قانون در مقابل کسانی که در برابر زنان از خشونت کار می گیرند وجلوگیری از ازدواج های اجباری نیز می توان به  وضع زنان در امور اجتماعی کمک نمود و در حل بحران فعلی افغانستان مؤثر واقع شد. About the author

TobaSeddiqi

She is Toba Seddiqi student of Ali-Sher-Nawai. She is studying in 11th class, and favorite of getting online and studying english.lives in herat_afghanistan. and a member of british council school online project.

Subscribe 0
160