بانک ها و نحوه عملکرد آنها در افغانستان

Posted on at


بانک داری در افغانستان نظر به دیگر کشور ها خیلی تازه بوده است و چنانچه قبل از سال 309وظایف بانکها عموما توسط صرافان اجرا میشد . برای اولین بار در سال 1309 شرکت سهامی افغان به حیث یک شرکت سهامی تاسیس گردید که در سال 1312 با سرمایه ابتدای هشت میلیون افغانی به صورت یک بانک به نام بانک ملی درآمد و قبل از تاسیس افغان بانک وظایف بانک مرکزی را به عهده داشت بعدا در سال 1318 نظر به احتیاجات همان وقت افغان بانک به سرمایه ابتدای 120 میلیون افغانی تاسیس شد. که درباره وظایف  به صورت خلاصه معلومات ارایه می نماسم 1 نشر بانکوت 2 کنترول اسعار  3 نظارت از سایر بانکها 4 حفظ ارزش پول داخلی 5 راهنمای اقتصاد به سوی استخدام مطلوب و سایر و ظایف به تعقیب آن بانک های دیگر تجارتی وتخصصی دولتی یکی پی دیگری به نام های بانک رهنی و تعمیراتی وبانک زراعتی پشتنی تجارتی بانک انکشاف صنعتی وبانک صادراتی و غیره تاسیس گردیدند . بانک های مذکور هر کدام به نوبه خود  در شرایط امن کشور فعالیت های چشمگیری را در عرصه تجارت صنعت زراعت وانکشاف صادرات انجام داده اند و ایجاد شان در همان عصر بدون شک گام موثربرای رفتن به سوی رفاه وتوسعه اقتصاد بوده است اما در جریان جنگ های داخلی که همه دارایی ها وزیر بنا ها ی این کشور ازبین برده شد به همان گونه این بانک ها هم تقریبا در حالت سقوط ورکود قرار گرفتند ولی در این اواخر یک سلسله پیشرفت ها وانکشافات چشمگیری درعرصه بانک داری درکشور به مشاهده میرسد و در این جا به عملکرد بانک تخصصی افغانستان اشاره میکنم 1 بانک تخصصی در کشور ما که یک تعداد آنها فعلا غیر فعال و یا لغو گردیده به عملیات عادی نمی پردازند و کاملا در عرصه های تخصصی مانند صنعت و زراعت وغیره ساحات فعالیت مینمایند در این اواخر قانون بانکداری جدید بانکهای خصوصی در افغانستان نافذ گردیده ویک تعداد بانک های غیر دولتی یا خصوصی تاسیس شده که معمولا درساحه تجارت فعالیت دارند عمده ترین فعالیت بانک های خصوصی افغانستان قرار ذیل اند 1 قبول امانات 2 افتتاح حساب جاری 3 اجرای کریدت ویا اعطای قرضه 4 انتقالات پولی 5 نگهداری اجناس و زیورات قیمتی 6 انجام معاملات اسعاری 7 انجام خدمات بانکی برای دولت برای معلومات بیشتر برایتان بعضی از بانک های افغانستان را

با سال تاسیس شان ذکر مینمایم

1 بانک ملی افغانستان یک بانک دولتی است و در سال 1312 تاسیس شده و یک بانک فعال است .

2 دافغانستان بانک یک بانک مرکزی است و در سال 1318 تاسیس شده و یک بانک فعال است .

3 بانک رهنی و تعمیراتی یک بانک دولتی است و درسال 1326 تاسیس شده است .

4 بانک زراعتی دولتی که لغو گردیده ودرسال 1333 تاسیس گردیده بود .

5 پشتنی بانک دولتی است که در سال 1333 تاسیس گردیده و فعلا هم فعال است .

6 بانک انکشافی صنعتی دولتی است در 1337 تاسیس شده وفعلا لغو گردیده است .

7 بانک انکشاف صادرات دولتی است و در 1355 تاسیس شده وفعلا لغو گردیده است .

8 نشنل بانک پاکستان یک بانک فروع بانکها ی خارجی و در 1382 تاسیس شده و فعلا هم فعال است .

9 حبیب بانک لمیتد یک بانک فروع بانکهای خارجی ودر1382 تاسیس گردیده و فعلا هم فعال است .

10 برکت بانک انفورمشن ازبانک های جدیدالتاسیس است وفعلا فعال است .

11 میوند بانک ازبانک های جدیدالتاسیس است و فعلا هم فعال است .

وغیره که نام بردن آنها وقت زیادی را می خواهد به امید این که این معلومات مفید بوده باشد. About the author

ParisaHaidarey

Parisa Haidari is from afghanistan . she is student in Ali Shirnavai high school. she has very interest to write blog .

Subscribe 150
160