(هنرمندان افغانستان) وآواز خوانی در افغانستان

Posted on at


هنرمندان افغانستان اشخاص بسیارلایق و ورزیده هستند که عمرشان در این عرصه پایان یافته تجربه ها زیاد در ان دیده و در این هنر خود را کامل ساخته

.

قابل ذکر است که در افغانستان آواز خوانی را مردم به تمسخر کشانیده وهر کس سختی ها زندگی مواجه می شود به آواز خوانی روجو می کند و اقتصاد خود را از این مرجه قوی ساخته ویا اینکه از کشور فرار می کند بعدآ ان هنر را خاتمه می دهد و سو استفاده زیادی صورت می گیرد ما در جامعه خود اشخاص زیادی داریم که نام بردن انها قابل ذکر نیست

.

اشخاص تحت این نظرایات است که آواز خوانی در وجود شان دیده نمی شود  بلکه برای منفت جوی خود می خواهد این عمل به انجام بدهد فقط کوشش این را می کند که خود را در پرده تلویوزن نمایش داده برای بیننده جلب توجه کند ویا درکوچه وبازار سر زبان مردم جاری باشد این قسم افراد در عمق هنر نرفته بلکه از روی نمایش و خودسازی برای مردم این عمل را پیشه خود قرار داده است دیگران را در این کار تشویق می کند موسقی راز پنهان هست که هر کس دلش خواست باشد از ان مزه بچشد در نیمه را ان را رها کند نیست

خصوصا خانم ها که دارای 4یا 5 طفل است در روی پرده تلویوزن نمایش داده تا مردم او را تشویق کند و با لباس ها برهنه این هنر را به مسخره خود می کشاند این فعالیت خود را ادامه داده تا زمانی که خانواده و شوهر خود را از دست می دهد

دختر خانم های که در ابتدای جوانی خود قرار دارد موسقی آغاز می کند در اینده انقدر پشیمان میشود که برایشان کسی شوهر نمیدهد و شبکه تلویوزونی زیادی است که برای کیفیت شبکه خود این قسم برنامه ها را روی دست گرفته و جوانان که با افکار روشن خود می خواهد اینده درخشان را به پیش داشته باشد انها را گمار می کند.

به امید موسقی بدون زد حال زدنAbout the author

hamayoonNoorzai

hamayoonRahimi

Subscribe 0
160