تغیرات بیرق مادرکذشته

Posted on at


وطن عزیزوطن ماکه تاریخ بسیاردرخشان دارد.درطول زمان های کذشته وتاحال بیرق وسمبول (رموز)ملی خاص خود رادارد.


ازقرن هشت به بعدبیرق وطن عزیزما رنگ سییاه داشت.که بالای نیزهدوسرافراشته میشد.درقرن دهم ویازدهم (دوره غزنویان) بیرق افغانستان علامت شیرداشت.ورنگ بیرق شاهی سرخ بود.درقرن پانزدهم بیرق رسمی زرنگارافراشته شد.ازآن به بعددرقرن 18 درزمان احمد شاه ابدالی تاقرن 19 بیرق های رنگارنگ معمول بود.درقرن 19 بازرنگ بیرق عزیزما سیاه وعلامت آن(محراب ومنبرباشمشیروتفنگ)گردید


.


درقرن بیستم (1928)ازطرف لویه جرگه کشوررنگ بیرق ما(سیاه.سرخ.وسبز)وعلامت آن کوه وآفتاب معین شد.درسال (1929)مجددآعلامت بیرق(محراب ومنبروخوشه گندم)تعین شد.درزمان داود خان درنشان بیرق عزیز ماعقاب علاوه شد.که محراب ومنبربشکل نا محسوسی درقسمت سینه وشکم عقاب قرارداشت


.


درزمان حکومت تره کی رنگ بیرق ما از یک تکه سرخ که دروسط آن کلمه (خلق)نوشته شده بود.ودرزمان برهان الدین ربانی بیرق ماازبالابه پایین رنگهای(سیاه.سفید .وسبز.ونشان محراب ومنبروبه اطراف آن خوشه های گندم)بود


.


ودرزمان طالبان بیرق عزیزما به رنگ سفید وکلمه(لااله الاالله محمدرسول الله)درزسط آن نوشته شده بود


.


منشآبیرق ما


منشآبیرق ما که ازگذشته تاکنون ممثل فرهنگ .خصوصیات ملی .مسلمانی.وطندوستی.دین دوستی.شجاعت.وشهامت.مردم مابوده واین منشآدربیرق ماقرار ذیل است.


-رنک سیاه نشانه نداشتن آزادی کامل .رنگ سرخ نشانه جنگ های آزادی خواهی.رنک سفید نشانه صلح جویی.ورنگ سبز نشانه آزادی است.


رنگ ونشانه حالیه بیرق ما


واکنون رنگ بیرق ما(سیاه.سرخ.وسبز)به ترتیب درکنار هم قرار دارند.ونشانه همان محراب ومنبروخوشه های گندم به اطراف آن است.بیرق افغانستان بر فراخ ساختمان ارگ ریاست جمهوری .پارلمان.وستر محکمه درکابل برافراشته است.هم چنان دروزارت خانه ها.تمام ادارات.ومُسسات دولتی پوهنتون ها.مکاتب ومدارس.وبخصوص اوقات رسمی درسفارت خانه ها.نمایندگی های سیاسی .قنسلگری ها.ودرکشورهای دوست برافراشته است.


بیرق که دروزارت دفاعی ملی لست ازتکه قیمتی ودرساخت ان آیات قرآنکریم دوخته شده وبه نام(علم مبارک)یاد میشود.علم مبارک به پایه تذهین شده دو الی دو ونیم متروصل میباشد.ودرانجام آن یک جلد قرآن شریف در بین جعبه ای قرار دارد.در جشن استقلال ازمقابل اراکین درلوژعبورداده میشود


.About the author

sabriahamedy

sabria hamedy was born in Herat-Afghanistan. She is student in Ali Shir Nawayi High School. She has interest to Computer, Writting and reading books.

Subscribe 306
160