افغانستان و ریاست جمهوری

Posted on at


افغانستان و ریاست جمهوری
افغانستان یکی از کشورهای جهان سوم بشمار میرود که تا حال اقتصاد آن متزلزل و ناپایدار است اما با وجود آن موجودیت تعداد زیاد نامزدان ریاست جمهوری و مصارف گزافی را که به خاطر پیشی گرفتن در تبلیغات به مصرف می رسانند به مشاهده میرسد و از یک طرف زیاد بودن تعداد احزاب سیاسی در افغانستان باعث میشود که تعداد زیاد نامزدان ریاست جمهوری خود را کاندید  نمایند


.
مسئله دیگر که مورد بحث است این است که قوم پرستی ای که در بین اتباع افغانستان موجود است همه ساله باعث این میشود که از هر گوشه و کنار شخصی برای بدست آوردن کرسی ریاست جمهوری مدعی باشد


.
با این که مدت زیادی به انتخابات مانده است اما سر و صدای آن در تمام گوشه و کنار این سرزمین پخش است


.
مطلبی که در اینجا مورد بحث است این است که


:
آیا افغانستان بعد این دوره ی انتخابات به یک مسیر روشنایی حرکت خواهد کرد یا خیر؟
آیا متحد شدن احزاب سیاسی نقشی در کمتر شدن تعداد نامزدان دارد یا خیر؟
چه چیزی میتواند در برنده شدن یک نامزد تاثیر گذار باشد؛وطن پرستی، شهرت، نفوذ سیاسی، حمایت مدنی ویا.............................پول؟
کدام یک؟
شما چی فکر میکنید؟About the author

shahramshahriyar

Shahram Shahriyar was born in Herat Afghanistan.
He graduated from Hiwad high school in 1390 and now he is a university student in Herat university at engineering faculty.
He interested to mathematics,social medium & music.

Subscribe 0
160