رسانه ها و افکارعامه

Posted on atرسانه ها نقش بسیار موثر درتبلیغ، ترویج و سازماندهی افکار عامه را به عهده دارند.رسانه های کشور ما دردوره های مختلف تاریخی چه در چوکات دولتی و غیر دولتی موثریت و اثرگذاری خود را ثابت ساخته اند. چنانچه در دوره های سراج الاخبار افغانیه با وجود عدم موجودیت مطبوعات آزاد جریده مذکور در حصول استقلال سیاسی، تدوین نخستین قانون اساسی افغانستان، تجدد و روشنگری، بیدار ساختن افکار مردم در تفکیک قوای سه گانه و مطالب سرنوشت ساز دیگر نقش اساسی داشت، همچنان مطبوعات دوره بیداری سیاسی و مطبوعات دهه دموکراسی، افکار عامه را قسمی بسیج و جهت دهی نمود که در اثر فشار افکار عامه از طریق جراید آزاد این دوره پنج بار حکومت تغییر کرد رسانه های این دوره نیز بالای عرصه های مختلف حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،  و فرهنگی جامعه افغانستان موثریت و اثرگذاری خود را عرصه جهانی اثبات رسانده. 


این قدرت رسانه یی را می توانیم اثرگذاری و افشا گری رسانه ها در یک فضای آزاد دانست.و ما امیدوار دست  اندرکاران رسانه ها ازاین آزادی حد اعظم استفاده را به عمل آورند تا ملت در یک روشنی تمام قضاوت بی طرفانه را ه نجات را در پیش گیرد و با یک وحدت کامل فکری و عملی بر مشکلات فایق آیند و این صرف در حال ممکن است که رسانه ها به جای تبلیغ افتراق، اتفاق کنند و به جای منفعت فردی ، منفعت عامه را بجویند ، رسانه های که در شیوه کار خود چنین اصولی را سرمشق خود قرار می دهند افراد جامعه را آگاه می سازند و جامعه آگاه هیچ وقت شکست نخواهد خورد؛ ولی جامعه ی که با اسارت فرهنگی تن می دهند، جز قربانی نمودن خویش دست آورد دیگری نخواهند داشت.


 نویسنده، خبرنگار و هنرمندی که رازهای انگیزنده، علت یاب، بیدارکن و بسیج گر را از مردم کتمان کند تا مردم ندانند، نگویند و نشنوند، چنین نویسنده، خبرنگار و هنرمند نوکران گوش به فرمان عاملین استبداد و استعمار اند، نه دوستان مردم.


 رسانه ها رسالت وظیفوی شان را درک نمایند و با در نظر داشت نیاز های فکری و عقیدتی مردم زمینه تهاجم فرهنگی و ترویج فرهنگ مغایر با ارزش های فرهنگی، آداب و سنن مردم را مساعد نه نمایند، امروز عده ی رسانه های تصویری غیر دولتی در کشور ما با نشر برنامه های یک نواخت، تکراری، غیر ضروری و خلاف ارزش های اسلامی و وقت گیر برای تمام اتباع کشور به ویژه برای کودکان و نو جوانان معضلات تعامل بر انگیز را در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی شکل داده اند.


 


 


 نویسنده حمیدالله حمیدی


 About the author

hamidullahhamidi

My name is Hamidullah hamidi, I am studying journalism Faculty at Kabul University and working as a Writer at Filmannex, I love Afghanistan and its citizens, I like Afghannistan National football team .

Subscribe 0
160