دنیای این روزای من

Posted on at


خــــــوبم

باورم کنید..

اشــــک ها را ریخته ام

غصــــه ها را خورده ام

نبــــودن ها را شمرده ام

این روزها که می گذرد

خالـــــی ام

خالی ام از خــــشم

از دل تـــنگی از نفــــــرت

و حتی از عـــــشق..

خـــــــالی ام از احــــساسAbout the author

160