عبرت از گذشته و آموزش حالا

Posted on at


 

آموختن فقط به صنوف درسی ،ادبیات ،حساب وارا یه فورمول ها  منحصر نمی شود .آموختن در هر وقت،ودر هر کجا وتحت هرگونه شرایط امکان پذیر است افغان ها اغلبآ در طول تاریخ با پرداخت بهای گزاف دروس زیاد را آموخته اند در کنار دیگر امور ده ها سال کشمکش ها و نابسامانی ها به مردم افغانستان ارزش همزیستی مسالمت امیز ، استقامت و شکیبای را آموخته اند یکی ار دروس بسیار مهم پی بردن اهمیت خود آموزش است.

آموزش و پرورش در میان افغانها نسبت به چندین دلیل از اهمیت والای بر خوردار است نخست به خاطر ارایه یک آغاز بهتر به اطفال جهت آینده موفق و درخشان که امروز نسبت افزایش چشم گیر تعداد مکاتب ، معلمین ، میز و چوکی و صنوف بسیاری از اولاد وطن هم از پسر و دختر همه اقوام که به زبان های مختلف تکلم می نماید از این آغاز بهتر برخورددار هستند در حدود سه دهه پیش نسبت به خرابی وضیعت افغانستان یعنی زمانیکه طالبان به افغانستان مسلط شدند تعداد بی شماری از دختران از نعمت رفتن به مکتب محروم شده بودند .اما حالا وضیعت تغیر کرده است ودختران وپسران می توانند آزادانه درس بخوانند،مکتب بروند وتحصیلات خویش را دنبال کنند وبه پایان برسانند . چون طالبان دروازه های مکتب را بسته بودند وطبقه اناث اجازه بیرون شدن از خانه های خویش را نداشتند واگر کسی هم از میان زنان جرعت می کرد از خانه خویش بیرون گردد باید آماده به لت وکوب و شلاق خوردن می بود پس باید در این مورد مردم که بلاخره چگونه خود افغانها صلح و رفاه را در کشور تامین نماید از گذشته پند می گیرند خصوصآ آنانیکه دروس تاریخ کشور خود را عمیقا مورد مطالعه قرار داده اند پس اگر می خواهید افغانستان پیشرفت کند وحالات گذشته دوباره تکرار نشود در انتخاب ریس جمهور خویش دقت کنید تا که باشد افغانستان در امن ورفاه ا

 

 

 

 About the author

SoniyaAkbarzade

soniya is a student in mahjuba hiravi high school ,enroled in school on 1384 she will graguat from school on1393 and soniya did a three-year competency test and she want to become adoctor in the future.

Subscribe 0
160