میرغلام محمد غبار

Posted on at


 


افغانستان طی سه صد سال اخیر که بگونه نوین ظهور یافت ، همیشه در گیر جنگ رو در رویی خانواده های مختلف بوده است . نتیجه این روند منجر به فقرهمیشگی ، بحران های اجتماعی واقتصادی ، آواره گی های گاه به گاه ، نخبه کشی ، قوم گرایی ، فرار مغز ها وعدم توجه به معارف وفرهنگ شد که تحویل جامعه گردید .


باوجود همه نابسامانی ها ، کاروان معرفت انقطاع نیافته و دانشمندی به یمن همت واستعداد خویش در  دهه های متفاوت عمر خود آتش این کوره را روشن وتداوم زنده نمودند ، میرغلام محمدغبار آرزوی های تعدیل آو ران  این کاروان را پیگیری کرده است ، موصوف از کودکی علایق به چگونگی روند های سیاسی واقتصادی وفرهنگی ، اجتماعی آگاهی نسبی حاصل نموده که در حین شدت جوانـی به گروه جوانان مشروطه خواه افغان پیوست میشود ، نام برده بعد از آنکه انجمن ادبی کابل در 1310 هـ ش در ضمن انجمن تاریخ افغانستان در جمع از دانشمندان وبه همکار ی بعضی از آنها در صدد محو استبداد های حکومت مطلق العنان عصر بر آمده تا آنکه آرام آرام زمینه های خوبی  در راه رسیدن به هدفش میسر شد .غلام محمد غبار ازجمله کسانی بوده که بادیدن رنج وزحمات فراوان دست ازمبارزه بر نداشته وهیچگاهی درمقابل خواستهای استبداد گران سر فرود نیاورده است، مردان که چون میرغلام محمد غبار درحفظ خطه باستانی  افغانستان ظهورکرده اند، به یاری همت اراده واستعداد درجهت کارهای عام المنفعه خویش بجای رسیده اند. جوانیکه درنهاد خود خدمت به مردمش را بروزداده تا آخرین رمق حیات دست ازمبارزه برنداشت. خدمات که برای مدت ها وقرن ها فراموش ناشدنی ومحوناشدنی است. نا گفته نباید گذاشت که سیاست وسیاست گرایی وآذادی خواهی میرغلام محمد غبار، یکی از اهداف مهم وی نبوده بلکه او میخواست با دخیل شدن درگروه خبره گان برای معرفی تاریخ وفرهنگ دوهزارساله افغانستان خدمات بزرگ را انجام بدهد. معار درگزینش ومعرفی شخصیت وی این بوده است که شخصی مورد نظربه چه پیمانه ای بر جوانب واخلاف خویش اثرگذارمیباشد، و یگانه مرد اثرگذارو طلایه داری بوده است . نمیتوان آنرا با افراد دوروی  وسازش گر با نظام استبدادی مقایسه نمود.


حمیدی


 


 


 


 About the author

hamidullahhamidi

My name is Hamidullah hamidi, I am studying journalism Faculty at Kabul University and working as a Writer at Filmannex, I love Afghanistan and its citizens, I like Afghannistan National football team .

Subscribe 0
160