پولیسی که سواد داشته باشد، قانونی عمل می کند

Posted on at
علمکرد پولیس ارتباط مستقیم به فهم و دانش آن دارد. زیرا به هر اندازه که فهم و درک پولیس از قانون بهتر باشد، به همان اندازه علمکرد آن بهتر می شود.یکی از علت های که طی یک دهه گذشته انگشت انتقاد به طرف پولیس دراز بود، پایین بودن سطح سواد پولیس بوده است. به همین خاطر وزارت امور داخله تعلیم و تربیه پولیس را یکی از اولویت های مهم کاری خود قرار داده است. خوشبختانه که در این آواخر توجه زیادی بالای تعلیم و تربیه پولیس صورت می گیرد و کارهای زیادی نیز صورت گرفته است.از جمله می توان به فرستادن یک تعداد زیاد محصلین به کشور ترکیه و مصر را نام برد. پولیس ممثل اراده مردم در یک جامعه می باشد از طرف دیگر مردم از پولیس شان توقعات زیادی دارند. بخصوص کشور ما افغانستان، مردم از پولیس توقع دارند که امنیت را برقرار کند، نظم جامعه را نگذارد که مختل شود، متخلفین و جنایت کاران را گرفتاو به پنجه قانون بسپارد. اینها عملکرد خوب پولیس به شمار می رود.پولیس زمانی خوب بوده می تواند که تعلیم و تربیه خوب دیده باشد. حق و حقوق خود، جامعه و مردم را بداند از قانون باخبر باشد. اگر در بخش تعلیم و تربیه پولیس تلاش جدی صورت گیرد روزی را شاهد خواهیم بود که مانند پولیس دیگر کشورهای پیشرفته، پولیس مسلکی داشته باشیم.


نویسنده: خان آقا  فیضیAbout the author

160