نگاهی بر چگونگی زندگی و وضیعت زنان افغانستان از گذشته های تاریک تا زندگی فعلی شان

Posted on atزنان افغان زندگی دشوار را پشت سرگذراندند، میخواهم بحث مختصر داشته باشم اززندگی زنان افغان قبل از حکمومت حال، در سه دهه جنگ که بدبختی های بسیاری متحمل شده به جز ذلت، غم، درد، فقر،بیسوادی و پایمال شدن حقوق شان  دیگر زندگی روی خوش بر شان نشان نداده، از زندگی شیرین و عمر گرانبهای خود هیچ استفاده نتوانسته، و نه تنها بیسوادی بلکه صدها  جرایم ضد بشری وخشونت های گوناگون در زندگی روزمره شان دیده وبارذلت کشیده است.
درس تعلیم وجود نداشت در تاریکی به سر میبردند مکاتب بسته بود زنان از حقوق خود محروم بودند حق بیرون شدن نداشتند، درصورتیکه بیسوادی فراگیر ملت و جامعه شده بود ، از سوی دیگر با فقر و خشونت دست و پنجه نرم میکردند خشونت گرایی به اوج خود رسده بود شاهد ماجرا های زیاد استیم کتاب ها و داستان های واقعی از قلم بدستان نقل گردیده است از قبیل خود سوزی که بدبختانه هنوز هم دراطراف و ولایات ادامه دارد، ازدواج های اجباری دختران،بد دادن دختران زیر سن، واضع تر گفته شود دربین اقوام و قبایر جامعه اگر قتل صورت میگرفت، مقابل قتل شخص دختر خورد سال داده میشد یکی از خشونت های عمده ضد بشری پایمال شدن حقوق زن است


 

 

  در سال های اخیر و جامعه امروزی افغانستان خوشبختانه زنان  از پیشرفت زیاد و بسزای برخودار شدند. کارایی حقوق بشر و حقوق زنان افغانستان، ظرفی رشد زنان افغان از هر نگاه، تحصیلات، ارتقای استعداد ها، طریقه زندگی و سهم گرفتن زنان در ادارات دولتی،ایجاد قانون منع خشونت علیه زنان و صلاحیت کامل و برخوردار بودن از حق خود و تصمیم گیری زندگی شان و ازادی زنان از پیشرفت های جامعه فعلی میباشدحال پیشرفت های طبقه اناث را چشم گیر دیده میتانیم از ارگان های مختلف کنفراس ها ورکشاپ ها جلسات اجتماعی و فرهنگی نقش اساسی را دارد، در این رابطه از کمپنی فلم انکس که در افغانستان حدود یک و نیم سال میشود که فعالیت دارد رول مهم  و موثر بر طبقه اناث دارد معلومات و از پیشرفت های فلم انکس در ارتباط با  اگاهی و ترقی زنان افغان حتی سرتاسر جهان می کوشد فضای اجتماع بودن و ارتقای ظرفیت استعداد های زنان را جهانی سازد، فلم انکس یک نهاد مستقل بی طرف میباشد فلم انکس در مدت زمان کم دست اورد های زیاد داشته از جمله دادن انترنت به مکاتب اناث و ارتباط دادن 40 هزارشاگرد با جهان،فلم انکس نهاد ایجاد شده از فرانسیس کو در نیویارک امریکا میباشد حال با ایجاد دفتر شاخه از دفتر مرکزی فلم انکس امریکا در افغانستان از طریق خانم رویا محبوب که ریاست را درافغانستان به عهده دارد میباشد،و محترم اقای فرانسیس کو که در راس فلم انکس یا ریاست مرکزی را بر عهده دارد ومنز انکس که ایجاد شده از فلم انکس میباشد یک مرجع خوب پیشرفت اجتماعی و فرهنگی  برای  طبقه اناث میباشد،میتواند ازطریق ومینز انکس استعداد، قدرت و توانایی خود را به جهان نمایش دهنداز آن جمله میتوان یکی از خانم های موفق را نام برد خانم رویا محبوب که با وقت کم پیشرفت های عالی را کسب نموده از کارایی هایش قدر دانی میکنم خانم با استعداد وبا یک نیروی افغانیت خود مضدر خدمت از طریق ومنز انکس برای مردم افغانستان میباشد با استفاده از ایجاد کار خصوصا برای خانم ها دست اورد های خوب در ارتباط با جامعه اجتماعی داردتهیه کننده: سیر حکیمیAbout the author

womensannex-kabul

Women's Annex Kabul is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts on Women's Annex can range from as little as $5 per month…

Subscribe 0
160