چالش های موجود برای زنان در افغانستان

Posted on at


یکی از مشکلات بسیار عمده که زنان افغان دارند بیسوادی است که این مشکل خودش باعث بسیاری از مشکلات دیگر است.


 عامل این مشکل چیست؟


 فرهنگ ضعیف بعضی از مردم ما باعث این مشکل است. آنها به این باورند که نباید زنان و دختران به مکتب بروند و سواد بیاموزند.


 و دیگر مشکلی که باعث می شود نا امنی در بعضی از ولایات و تجاوزهای خشونت بار علیه زنان.عاملین این مشکل کیست؟


 پدرها، پدربزرگ ها، برادرها، یا شوهران باعث این مشکل مشکل میشوند و برای دختران، خواهران، نوه ها، یا زنان خود اجازه آموختن را نمیدهند و آنها را از این نعمت بزرگ محروم میسازند.


 و نیز کسانی که باعث نا امنی میشوند در حقیقت باعث میشوند تا زنان از ترس متجاوزین و نا امنی به جاهای آموزشی و مکاتب اشتراک نمیکنند.اثرات این مشکل :


 این مشکل باعث عقب ماندن زن ها از لحاظ فکری و فرهنگی آن ها میشود و آن ها را از جامعه دور نگه میدارد.


 کم جرات میشوند و جرات بیرون کار کردن را در کنار مردان نخواهند داشت. About the author

faranazhajizade

Faranaz Hajizade is studying in the 11th class of the Malake Jalali High school. Faranaz Hajizade is studying English in Skill Training Center (STC) in Herat Faranaz Hajizade has interest in reading novel. History,geography and writing.

Subscribe 0
160