اوضاع افغانستان

Posted on at


افغانستان کشوریست تاریخی_ با علم و عرفان و دارای تمدن چندین هزار ساله میباشد.اگر به تاریخ افغانستان بنگریم اشخاص زیادی بر این خطه حکومت کردند.


کشور افغانستان در اوایل کشور بزرگی بود که قسمتهای زیادی از کشور های همسایه را نیز دارا بود اما به اثر جدا شدن شان به کشور های جداگانه مبدل شدند.


افغانستان سرزمینی سرشار از علم و ادب بود که از کشور های خارجی برای تحصیل به افغانستان می آمدند .


اما چرا حالا مردم افغانستان از این کشور در حال فرار به کشور های خارجی اند؟


در کل دلیل به میان آمدن اینچنین وضعیاوضاع افغانستان میباشند که میخواهند افغانستان را نیست و نابود نموده و مردمانش را پای به گریز دهند.که باید دلیرانه جلوی چنین اقدامات دشمنان افغانستان گرفته شود.


این دشمنان بدنام روز به روز در حال افزون کردن حملات خود در افغانستان میباشند به شمول حملات انتحاری که روزی نیست مردمان مان از دست این حملات در امان باشند.


این حملات باعث کشته شدن مردم بیگناه مان شده و آنان را به غم _ فقر و بیچاره گی دچار ساخته است.در واقع کشته شدن باشنده گان افغانسان بیشتر از قشر فقیر افغانستان میباشند چرا که بیشتری از قشر سروتمند افغانستان به خاطر خراب بودن وضع امنیتی یا به بهانه دیگر افغانستان را ترک کرده و پناینده کشور های خارجی شدند ولی بدبختی در اینجاست که قشر فقیر افغانستان به دام دشمنان افغانستان افتادند.و بعضی از غم و اندوه شهیدان شان دست به خلاف و بعضی هم دست به کوگنار _ تریاک و دیگر مواد مخدر میزنند که عاقبت شان معتادی و بار دوش جامعه شدن است.که باید از طرف دولت به اینچنین خانواده های  افغانستان توجه زیاد شده و برای آنان کار فراهم گردد.


اما دلیل بی توجهی اشخاصیکه در راس دولت اند بودن فساد اداری و فکر کردن به نفع شخصی شان میباشد.که بعضی از این اشخاص عواید کشور را در خزانه های شخصی خود حفظ میکنند.


در افغانستان حقوق اطفال مراعات نشده و حقوق زن ها به کلی فراموش شده است و در بعضی خانواده ها زن مانند برده کارکن خرید و فروش میشود.و کودکان هم راهی دیگر به جز از گداهی و دست فروشی ندارند.


 همچنین در چنین وضعی کار و کاریابی در افغانستان بسیار محدود شده که مردان این کشور از بیکاری به جز از گشت و گذار در بازار و کوچه کاری دیگر ندارند و بعضی از این مردان بخاطر فراهم نمودن غذا برای فامیل شان دست به کار های خلاف میزنند.


و حال ما جوانان افغانستان باید به فکر کمک به چنین وضعی باشیم و از راه تحصیل و گفتن حق سرزمین مان را از دست دشمنان مان نجات دهیم تا باشد کشور ما با صلح_ اتحاد _ امنیت و زیبا باشد.About the author

tamana-hamidy

Tamana Hamidi was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hatifi high school.

Subscribe 0
160