بینظمی در شهر کابل

Posted on at


 


اینجا شهر کابل است و مردم زود از من ناراحت میشود. وقت برای کسی میگوید که این کارشما نادرست است آنها در جواب  میگوید که بتو چی اما به نظرمن  این جواب قانع کننده نیست؟


 


من مرد را دیدم که در کنار جاده نشسته و در آنجا رفع قضائی حاجت میکند و تمام مردم از کنار جاده ها در حال عبور است من نمیدانم که این با کدام وجدان آنها به خود حق میدهند که این کار انجام  دهند آیا این را نمدانند که از آنجا خانم میگذرد؟


 


وقتی در نزدیکی فروشگاه رسیدم الوده گی صدا من را ناراحت ساخت مردم را دیدم که در کنار جاده نشسته و  دست فروشی میکنند . با خود بلند گوها را بلند و اعلام خود  را  مانده اند. دیدم رستورانت را که تیپ را بلند مانده اینها باعث شده که الوده گی صدا را به بار میاورند باخود گفتم که جلو این صدا ها را کی خواهد گرفت ؟


 


در جای رسیدم که مردم جمع شدند و میخواهند که بطرف خانه های خود بروند . در این استگاه بیشتر از 300 نفر جمع بودند و یک ملی بس دیده نمیشود . وقت یک موتر شخصی استاده میکنند که تنها 5 نفر را گنجایش دارد مردم انقدر بشتاب بطرف موتر میروند که مپرس با خود گفتم که آیا در افغانستان ریاست ملی بس وجود دارد یا  خیر؟


 


وقت در موترمیخواستم که بطرف خانه بروم  چنان راه بندان بود که حوصله هم به سر رسید . 2 ساعت را در بر گرفت وقت پیش چهاراهی رسیدیم. دیدم که موتر ها غیر قانونی از چهار طرف آمده اند و باعث را بندان شده است باخود گفتم که آیا در این چهاراهی ترافیک و قانون جود دارد یا خیر؟


 


مردم را دیدم که هر چیز را میخورند و پوچاق آن را در پیاده روها و سرک ها میندازند با خود گفتم ایا این مردم  در خانه های خود هم  همین گونه بی توجه خواهد بوداند با خود گفتم که جلوه این ها را کی بیگیرد؟


 


من از تمام دوستانیکه این موضوع را مطالعه میکنند صمیمانه تقاضا میکنم که برای تمام دوستان خود این مقاله را در اشتراک بگذارند تا با شد دین که وطن در مقابل ما دارد آن را آدا کنیم من عتراض نمیکنم بلکه میخواهم تغیرات مثبت در جامعه بیاید و این تنها با گفتن من نمیشود باید تمام ما دست به دست همدیگر داده این را به گوش مسولین برسانیم تا باشد افغانستان یک جای دیدنی برای توریست ها باشد عارفی در این باره خوب گفته ...


خط نوشتم گریه کردم زار زار ...... من نمانم خط بماند یاد گار


نویسنده:روینا کبیری


 About the author

160