نقش جوانان افغان در انتخابات آینده ریاست جمهوری

Posted on at
انتخابات یک روند مردمی است که به اساس ارزش های دموکراسی در یک کشور برگذار میشود و این روند وابسته به حضور و اشتراک مردم است  ودر بین اقشار جامعه یکی هم  قشر جوان است که در اکثر کشور ها این کتله با حضور گسترده کار میکننداما این روند در افغانستان به چی شکل است ؟


در دو دهه ی گذشته انتخابات در کشور، جوانان در مبارزه های  انتخاباتی نامزدان  انتخاباتی حضور گسترده ای در این روند نداشتند و باور مندی روی این کتله کمتر بود در حالیکه بییش از 60 در صد نفوس این کشور را همین جوانان تشکیل میدهددر حال حاضر باور مندی بزرگان روی این کتله عظیم بیشتر شده است و هر تیم انتخاباتی کوشش دارد تا با این قشر کار کند و از نیروی جوان استفاده کند و یک دفتر مستقل مبارزه ی انتخاباتی برای این قشر آماده کن


.


اما این کار باید در تقابل به نفع هر دو طرف صورت گیرد. کار اساسی به جوان شود، بیکاری کم شود، زمینه تحصیل به این قشر بیشتر شود و روی نیازمندی های اساسی جوانان کار صورت گیرد، جوان را رشد دهد و نیروی فکری او را حمایت کنند و از طرح نو که جوان با نیاز های امروزی مطابقت دارد حمایت کند به طور نمونه می توان گفت  که یک وزارت برای جوان ایجاد شود و حمایت واقعی از این قشر صورت گیرد  که این کار یکی از اهداف اصلی نامزدان انتخاباتی را تشکیل میدهد اما دیده شود که تا چی اندازه ای  نامزدان به این سخن خود وفادار باقی میمانند. About the author

160