نقش عدالت در توسعه جامعه

Posted on at


اسلام مکتب عدل و اعتدال است واژه ی عدالت اجتماعی از جمله واژه هایی است که تمام جوامع بشری از آن سخن  گفته و خود را طرفدار آن میدانند ولی عملا در هیچ جامعه ای اثر چشم گیری در این باره دیده نمیشود واین به خاطراین است که این ادعای آن ها به ریشه ای متصل نیست. عدالت از اموری است که انسان فطرتا" آن را دوست دارد و دلیل آن این است که حتی ستم گران برای ظلم خود دست به توجیه میزنند و سعی میکنند کار خود را عادلانه جلوه دهند قانون عادلانه تنها در سایه ی مکتب انبیا است. شاید کم تر جامعه ای باشد که از حق قانونی و عدالت سخن نگوید و کم تر دستگاه اداره کننده ای است که خود را حامی حقوق و مصالح جامعه نداند


 


 حال این سوال مطرح است که: کدام قانون میتواند صد در صد عادلانه و از استبداد فردی یا گروهی برکنار باشد؟ معیار وضع قوانین عادلانه کدام است ؟ از کدام مواضع اجتماعی وابسته به قانون عادلانه است و آن جز از راه آفریدگار و مکتب انبیا امکان ندارد و عدالت در اسلام شرط اساسی است در اسلام تمام پست های حساسی به عهده افراد عادل است و کسانی که سوء سابقه ای پیش مردم نداشته باشد و به صلاحیت و پاکی معروف باشند .کوتاه سخن این که اسلان اهمیت خاصی به عدالت داده وآن را تا رو بود جامعه و در مسایل حقوق، اجتماعی، خانوادگی، و اقتصادی شرط اساسی دانسته است در کل جهان هر گونه تخلف از نظم عمومی و روبط حاکم بر آن باعث اختلاف و آشفتگی است و عدالت در سایه ی قرار گرفتن در حوزه قوانین و سنت های قاطع طبیعی است تا هر چیزی به جای خود قرار گیرد و در مسیر خود و در روند تکامل مخصوص به خویش حرکت کند نظم و اعتدال از سنن جبری حاکم بر طبیعت است و خود پدیده های طبیعی عدل برانسان به خاطر بر خود داری از اداره به صورتی خاص حاکم است چون دربین همه ای عوامل عامل اراده و قدرت انتخاب ایشان نقش اساسی دارد اگر بخواهیم عدالت خداوند را تقریبا و در حد توان پیاده کنیم خواست صریع قرآن این است که جامعه ی اسلامی به صورت جامعه های اداره همواره نوعی اداره و نظم وجود همین وضع و همین روند را دارند جامعه اگر از سلامت و عتدال لازم برخوردار باشد میتواند به رشد خود ادامه دهد و هر گونه اختلاف در نظام اجتماعی موجب آشفتگی و فساد است اگر در جامعه عدالت همه جانبه برقرار باشد محیط برای رشد و تکامل کل جهان خواهد بود و در برابر هر نوع بی عدالتی موجب اختلال و فساد ارتجاعی و سقوط جامعه است از هدف های اساسی اسلام برقرار کردن عدل در جامعه است که هر چیزی به جای خود قرار گیرد در اسلام هیچ گروهی اصولا برای بردگی آفریده نشده است هیچ طبقه ای محکوم به کار بدنی و عضلانی آفریده نشده و دیگران برای مسایل اداری وو فرمان روایی بین همه افراد نوعی وحدت و هماهنگی و تساوی در حقوق اساسی ضرورت است. و لذا هیچ کس و هیچ گروهی نمیتواند مناسب بالا مشاغل عالی در انحصار خود و دیگران را محکوم فرمان بری و تصدی کارهای پست بداند و برای هیچ دسته ای حقوق خاص و امتیازات معینی وجود ندارد که برای دیگران حقوق و امتیازات کمتر. عدالت در چنین حوزه فکری است که امکانات مساوی برای پرورش افراد و شکوفایی استعداد ها فراهم میگردد About the author

faranazhajizade

Faranaz Hajizade is studying in the 11th class of the Malake Jalali High school. Faranaz Hajizade is studying English in Skill Training Center (STC) in Herat Faranaz Hajizade has interest in reading novel. History,geography and writing.

Subscribe 0
160