فلم انکس و وامن انکس و تاثیر گذاری آن در افغانستان

Posted on at


 با آمدن جامعه جهانی به افغانستان (11) سال میشود تا اکنون ما شاهد پیشرفت های بسیاری در عرصه های مختلف هستیم.  از جمله مهم ترین آن ساختن مکاتب برای شاگردان بود. در آن زمان وضعیت  اقتصادی افغانستان چندان مساعد نبود تا توجه خاصی برای ساختن صنف های انترنتی با تمام تجهیزات آن را داشته باشد، فقط مکاتب افتتاح میشد، مضامین مکتب تدریس میشد و در تقسیم اوقات روزانه مضمونی به اسمی کمپیوتر بود اما به دلیل مشکل های متعدد  در صنف های کمپیوتر برده نمی شداز آموزش دیجیتلی برای شاگردان خبری نبود و هیچ مکتبی در مرکز و ولایات صنفی انترنتی نداشت و از رشد استعداد دیجیتلی خبری نبود


 


رویا محبوب که چندی قبل در میان صد شخصیت با نفوذ جهان قرار گرفت بود. درعرصه ساختن صنف های انتر نتی برای مکاتب دخترانه را از سال 2012 به این سو از شهر هرات به حمایت دفتر فلم انکس آغاز کرد شاگردانی که از داشتن صنف های های انترنتی که از طرف فلم انکس ساخته شده است و برای آنها آموزش دیجیتلی را فراهم ساخته است  بسیار خوش اند و همواره از پیشرفت حرف میزنند بلند بردن سطح آموزش دیجیتلی دختران یکی از اهداف مشخص وامن انکس میباشد در گذشته دختران از سواد عادی برخوردار نبودند چه بسا به آموزش دیجیتلی امروزه وامن انکس برای 10 مکتب دخترانه درهرات این تعلیمات را امکان پذیر ساخت تا دختران بتوانند با استفاده از انترنت از چینلی فلم انکس عاید به دست بیاورندفلم انکس یک ویب سایت انترنیتی مجازی است که تمامی مردم میتوانند فلم های کوتاه ساخته شده ی خود و نوشته های خود را وارد این سایت کنند. استفاده  از چینل ( فلم انکس ) برای بلند بردن سطح نویسنده گی بلاگر ها بسیار مفید است من که یک فلم ساز و بلاگر هستم برای من بسیار مفید واقع شدهچون در قبل من نمیتوانستم فلم خود را نمایش بدهم و یا بلاگ هایم را که من نوشته میکنم  دیگران انرا بخواند ، فلم انکس این امکان را برای من مهیا ساخته است تا به بسیار آسانی فلم نمایش بدهم  بلاگ نشر کنم و نظریات  دوستانم را بیگیرم


 


نوشته محمد صیام زلمی


 About the author

seeyam10zalmi

I am M.seeyam zalmi i was born in 1994 graduated form Habebya high school in 2011. I know Dari English Pashto I am a writer, web Bolger,Photographer and a film maker and editor. I am working now in film annex. So now I want to use my experience at this…

Subscribe 0
160