زن رنجدیده ی افغان

Posted on at


ای پیکر مهر و محبت !


ای جز‌ٔ توده ی عظیم جامعه که از ظلم و ستم در هیچ بره ای زمانی در امان نبودی ...


آدمی زمانی به سیمای نا امید تو نگاه می کند هزار نوع رنج و غم را در چهره ات مطالعه و در ذهن خود مجسم می کن که از دست روزگار دیده ای...


گاهی غم را متحمل شدی با از دست دادن فرزندت در خانه جنگی ها !فرزندی ! که با صد امید واری به آینده آن شب و روز به خاطر راحت زیستنش یکی می کردی .


ای مادر رنج دیده٬ ای زن زجر کشیده ٬ ای خواهر مأیوس و با آخره ای پیکر ظریف ٬با همت و پر عاطفه !


با دیدن تو چشمانم پر از اشک می شود اشکی که مانند خون از قلبم می ریزد و نگاه کردن به چهره مأیوس تو در درونیت را حساس می کنم .


با وجود این همه ...


ای زن با همت ٬ آفرین به تو ٬آفرین به شهامت تو صد تحسین بر تربیه و محبت تو !


که فرزندت را با صد خون جگری و با هزارها مشکل بزرگ کردی


.                                                             


ای ملالی افغان ٬ ای عایشه درانی ! که تو شیر وطن دوستی و ملت دوستی بر فرزندت دادی زمانی خط های سفید وسیاه در روی نازک آن نمایان شد آن را به خاطر دفاع از ناموس کشور به سنگر فرستادی و عاطفه مادری را زیر پا کردی خون دل خوردی اما یک قطره اشک نریختی .


                                             


وای بر حال زار تو ای زن !


وآفرین به قلب پر ازصبر تو ای بیوه ! که شوهرت را در جنگ های خانه مانسوز از دست دادی


.


پس تو جسم ظریف بو بلند مقام !


مجبور هستی مانند سایر ماموران صبح وقت از خانه بیرون آیی تا بتوانی برای سپری کردن شب و روز اولادت دو سه نان  بیاوری .


خیرات بخواهی ...


ناله کنی ...    زاری کنیمگر کسی پروایت را نکند.


ای سخت دل ؟!


باچنین حالت زار در سرکهای که کاملا امید ثمره اولاد را فراموش کرده ای و از دست روزگار سنگ دل و سخت گیر شده ای کس و مقامی پروایت رات نمی کند.


ها چنین است خال زار و پریشان تو .


ولی تا بکی!About the author

samira11haidary

samira haidary one of the womensannex writer.

Subscribe 0
160