دولتمردان افغانستان و شاید هم دزدان سر گردنه

Posted on at


هر سال بیکاری ها بیش از پیش شده و مردم بیچاره و مظلوم افغانستان ناچار آن کنند که از غرور افغانی دور است . باید خجل شوند آنانی که وسیلهء نقلیه شان هزاران دالر قیمت داشته و هر روز مصرفشان برابر با یک سال خوراک یک خانوادهء افغان است


اگر نگاهی به چند سال قبل بیندازیم به یک خوشبختی کاذب پی میبریم ،‌ خوشبخت بودیم که ارزانتر میخریدیم و اندکی نیز با کار دست و پنجه نرم میکردیم . اما آنانی که حکومت را در دست دارند خوشبختی این ملت را خواهان نبوده و فقط بفکر چور و چپاول میباشند


این که با قیمت تقریبا مناسبی از آب تقریبا سالم نوشیدنی استفاده میکردیم خرسند بودیم اما در یک چشم به هم زدن حدودا هفت برابر قیمت هر متر مکعب آب آشامیدنی صعود کرد و در همان صورت هم خیلی از مناطق گاهی با یک یا دو ماه نبود یک قطره آب مواجه بودند


باز هم خدا را شکر


اما چند روز پیش یک خبر حولناک دیگری به گوشم رسید و آن هم اینکه قیمت هر کیلووات برق خانگی از چهار به ده افغانی خواهد رسید که اولین فکر بعد از شنیدن این خبر فرار از کشور به ذهنم خطور نمودآیا این کشور صاحب ندارد ؟ کسی نیست تا مردانگیش را ثابت کند ؟ ما شدیم موش آزمایشگاهی ؟ هر کس هر نقشه ای که دارد بر سر ما اجرا میکند که مطمئنا آن اشخاص دیگر چیزی از آخرت بجز گوله ای آتش بر خود باقی نمیگذارند . شاید هم هدفشان همینست : هیچ جوان با استعداد و عالمی در اینجا باقی نماند تا آنان باشند و خلوت و ---About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160