زن

Posted on at


 


زن یک موجود نهایت با ارزش و دارای کرامت و عزت است


که امور بشر بدون این موجود با ارزش سر و سامانی ندارد


زنان استورهء صبر و قرار ، استقامت و وقار هستند . که خداوند (ج) برای زنان حقوق و وظایف مشخص در دایره اسلام مشخص نموده که تناسب به  جسامت و روح زنان دارد .


و هیچگاه انجام کارهای شاقه را جزء وظایف شان نگردانیده .که این خود یک کرامت زن نسبت به مردان است که خداوند (ج)برایش داده است .اما !


متاسفانه و بد بختانه که عوامل مختلف از جمله جاهلیت قدیم و جنگ های چندین ساله  در افغانستان دست به دست هم داده و زنان را از عرصه های گوناگون و خصوصاٌ تعلیم وتعلم دور ساخته بود و زنان از حقوق و وجایب که الله (ج) برایش داده است محروم بود .


و زنان به حالت ذلت باری زندگی میکردند و از آنها به عنوان کنیز و خدمتگذاران به مرد استفاده میشد که در امور زندگی هیچ سهم و دخالتی نداشتند .اما امروزه خوشبختانه زنان از حقوق نسبی خویش برخوردارند و در تمام امور زندگی دوش به  دوش مردان حصه میگیرند .


اما !


بازهم زنان محروم ترین و مظلوم ترین قشر جامعه را تشکیل میدهند که به نام های گوناگون از آنها استفاده میشود .


همان جاهلیت قدیم وبر علاوه جاهلیت جدید بنام تمدن و فرهنگ در فامیل ها رخنه کرده است و ترکیب از جاهلیت قدیم و جدید در آن وجود دارد که متاسفانه هم اکنون زنان در بعضی مناطق افغانستان مورد خشونت  قرار میگیرند و خشونت علیه زنان جریان دارد .که دختران و زنان مظلوم هنوز هم از تعلیم و تعلم دوراند .


و تعدادی ازدختران در مقابل پول فروخته میشوند و یا به زور و در سن پائین به عقد ازدواج در میآیند و حق انتخاب را ندارند .


و بلاخره موانع زیادی در بستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر زندگی اجتماعی در راه آزادی و تاٌمین حقوق زن وجود دارد .چنانچه دین اسلام فرا گرفتن علم را بر مرد و زن مسلمان فرض کرده است و بر همین اساس غلط  فهمی که در مورد تعلیم زنان در اسلام وجود دارد آنرا در حقیقت دشمنان اسلام ایجاد کرده اند و با اسلام هیچ ارتباطی ندارد.زن در چوکات وظیفه اجتماعی میتواند تحصیل کند و به مراتب علمی بلند برسد ولی یگانه شرط اینست که در چوکات مقرارات اسلام باشد .


من به عنوان یک زن افغان به تمنای روزی هستم که فرهنگ و تفکر عقب مانده اجتماعی و همچنان قوانین و سنت های که مانع آزادی زنان در افغانستان میشود ، از بین برود و زنان بتوانند  حقوق خود را به دست بیاورند .


 


نویسنده : اسراء امید


 


 


 About the author

asra-omid

Asra Omid is an Afghan girl, she was born in April 28 , 1994 in Herat,Afghanistan .she finished school two years ago in 2011 from Mahjoba Heravi high school . she is a member of the National unity tribes assembly of Afghanistan ,and she is a blog writer at film…

Subscribe 0
160