پیروزی از ما است

Posted on at


پیروزی از آنی ما است کار مندان فلم انکس از این که همه روزه از اول هفته میآمدیم و تا آخیر هفته کار میکردیم از اینکه همه کارمندام پسر به ورزش محبوب فوتسال علاقه فراوانی داشتند ازهمین لحاض من با یک پیشنهاد بسیار عالی که گفتم بیایند که یک مسابقه فوتسال را برگزار نمایم با یک تیم که من آن را از قبل میشناختم یک تیم بسیار عالی با بازی کنای عالی و با اخلاق چون من یکی دوبار با آنها همرای تیم محبوب شان فوتسال بازی کردم خوب گذشته از همه وقتی که من برای کپیتان آنها زنگ زدم و آنها با قبول کردن پیشنهاد من آهسته آهسته بخاطری این مسابقه آمادگی ها را بازی کنای ما و تیم مقابل ما شروع کردیماین مسابقه در شراط برگذار میشه که که هیچ یک بازی کنای ما تمرین نداشتند و آماده گی خاص هم به مسابقه که برای ما ساعت به ساعت مهم شده میرفت آماده نبودیم.


   سرانجام این مسابقه به تاریخ 13/12/2013 ساعت 5 دیگر در یکی از جمنازیوم ها در شهری کابل برگزار گردید وقتی همه ما لباس های ورزشی خود را پوشیدیم به خاطری نداشتن تمرین با عجله گرم کاری بدن خود آغاز کردیم یک شب قبل از برگذاری مسابقه من از تجربه که در گذشته از بازی کنای تیم مقابل داشتم یک نقشه بسیار عالی و کارا را ترتیب دادم فردا آنها را بادوستانم شریک کردم تا نظریات خوب را برای یک مسابقه عالی بدهند و همه به یک سخن تاکید میکردیم که باید پیروز میدان باشم نبزی بازی را به دست خود بیگیرم این کار هم با موافقه همه ما به پایان رسید با حرکت نمودند به طرف جمنازیوم کارمندان دیگر برای ما آروزی موفقیت نمودم که این عمل برای تمامی ما روحیه داد برای پیروزی در جای که برای مسابقه میرفتیم جمنیازون های سر پوشیده بود. این جمنازیوم ها از هر 90 دقیقه  1000 هزار افغانی  کرایه میگیرند شرطی که گذاشته بودیم این بود که تیم بازنده پول 90 دقیقه جمنازیوم را باید بیپردازد و بالای این شرط هردو تیم موافق بودندما با انگیزه آغاز گر این دیدار حساس بودم که این برای ما بسیار موثر بودم و توانستیم در نیمه اول با گرفتن نتیجه 4 بر 1 به سودی کارمندای فلم انکس به پایان رسید. گول های نیمه اول را 5 بار صیام زلمی 4 بار فریدون بازریکزی  و 4 بار هم شعیب باریکزی  به سمر رسانیدبا ویسل داوری میدان نیمه دوم هم بسیار خوب آغاز گردید که در نیمه دوم با کمی آوردن تغیرات در ترکیب تیم که باز   هم با نتیجه 3 بر 3 به پایان رسید گول های دیدار نیمه دوم را هم هر یک انوش بارکزی فرزاد صالحی و یک بار دیگر هم صیام زلمی به ثمر رسانیدن که در تنیجه 16 بر 13 تیم مقابل مسابقه را برای کامندان فلم انکس واگذار کردند برای همه ما جای خوش حالی بود بعد از این مسابقه به خاطری تجلیل از این پیروزی همه ما به طرف سونا رفتیم با آب بازی این پیروزی را تجلیل نمودیمپیروزی از آنی ما است


نویسنده محمد صیام "زلمی "About the author

seeyam10zalmi

I am M.seeyam zalmi i was born in 1994 graduated form Habebya high school in 2011. I know Dari English Pashto I am a writer, web Bolger,Photographer and a film maker and editor. I am working now in film annex. So now I want to use my experience at this…

Subscribe 0
160