علم کمپيوتر بدو بخش عمده تقسيم گرديده است

Posted on at


 

علم کمپيوتر بدو بخش عمده تقسيم گرديده است

1-    Hardware -2    Software 

 1-   Hardware هاردوير: تمام پرزه جات کمپيوتر ، بازنمودن ، بسته نمودن و ترميم نمودن آن و نصب پروگرام ها مربوط اين بخش ميشود                           ( fulsh 4) (monitor 3) (keybord 2 )(mousc 1)    )                       .                                                                

2-  Software: تمام پروگرام ها از قبيل ( Windows,) Word, Excel)  و غيره مربوط اين بخش ميشود.

نوت:  Bit از دوکلمه Binary و Digit مشتق شده است.

کمپيوتر از زبان Binary استفاده ميکند . زيرا ساختن سرکت هاي آن نسبت به قاعده هاي آن ديگر ارزانتر ، آسانتر و کم حجم تر ميباشد .

 

معلومات مختصر دز باره Binary  و Decimal  وطرز تبد یل آنها با یکدیگر:

Decimal : قاعده اعداد در سيستم Decimal عدد (10) ميباشد.

يعني اينکه يک عدد از صفر شروع الي عدد (9) قيمت ميگيرد . مثلاً (346) و    29485759  و غیره . تمام اعدادیکه انسانها در مسایل روزمره از آن استفاده نموده و مسایل محاسباتی خود را حل مینمایند یه این سیستم میباشد.

Binary: در سيستم Binary تمام اعداد به قاعده (2) نوشته ميشود که از صفر شروع الي يک ختم ميشود و خود عدد 2 در آن شامل نميباشد . سيستم Binary لسان کمپيوتر ميباشد زيراسيستم Binary دوحالته ميباشد که ياصفر است و يايک , که همین خاصیت است که علما انرا لســان کمپیوتر قرار داده اند . زیرا محاسبه برای کمپیوتر به آساس این سیستم آسان و کم مصرف میباشد. اعداد Binary را کودهاي Binary نيز گويند . زیرا کمپیوتر تمام فایل های خود را اول به کود Binary  تبدیل و بعدا عملیات خواسته شده را بالای آن انجام میدهد.

چگونگي تبديل اعداد Decimal به Binary :

ما ميتوانيم هميشه اعداد Decimal را به اعداد Binary و عکس آنرا نيز انجام دهيم .

مثال :10011010(1*2)7 + (0*2)6+(0*2)5+(1*2)4+(1*2)3+(0*2)2+(1*2)1+(0*2)0= 128+16+8+2=154

 تبديل نمودن اعداد Decimal به Binary :

 مثال: (154) را به عدد (2) اختصار نمائيم که در نتيجه اعداد Decimal فوق بدست ميايد . 

P.B.L

زمانيکه سيستم از بازار خريداري ميگردد هيچنوع فايل در حافظه ها يRAM و Rom قرار نميداشته باشد . صرف در حافظه Rom آن سه پروگرام کوچک يعني P.B.L وجود دارد.

1)    :Post تمام Device ها را از نظرON و Off مورد برسی قرار داده و پیغام Detect را ظاهر میسازد.

2)    Bios: تمام Device ها ا زنظر Input و Output را مورد بررسي قرار داده و سگنال Deep را که قابل شنيدن است ارائه ميکند .

3)    Louder: اين پروگرام سيستم عاملي راکه روي کمپيوتر قرار دارد به حافظه انتقال ميدهد.

 

Hard Drive Jumper:

 جمپرها براي ان استعمال ميشوند که بخواهيم از دويا زياد تر  هاردديسک را در سيستم خود استفاده نمائيم و جمپرها به سه نوع است :


1)    Master: درايويکه بايد براي اولين بارسيستم از آن خوانده شود بنام Master ياد ميشود

.2)    Slave: درايويکه سيستم از آن خوانده نشده ولي معلومات آن قابل دسترسي است .3)    Cable Select: بطور اوتومات سيستم در هردرايويکه قرار داشته باشد خوانده ميشود .اما اگر بخواهيم که سيستم از Slave خوانده شود Setting Louder را تغير ميدهيم .نوت :درهنگام تبديل نمودن جمپرها کمپيوتر بايد خاموش گردد.


 About the author

160