علم

Posted on at


علم


علم بسیار خوب است. اگر علم نبود مردم همه جاهل و نادان بودند. مثل مردم قدیم که درس نخواندند. حالا در بازار کارگری می کنند. مثل کراچی وانی، شاروالی، چوپانی و کسانی که علم آموزیده چیزی یاد گرفته حالا در دولت کار می کند و دیگری انجینر – داکتر – هستند. اینها را علم به اینجا رسانیده است. توسط علم توانسته زندگی آرام و خوب داشته باشد. و کسانی که وسایل مختلف را کشف کرده اند. از برکت علم است که توانسته چیزی را کشف کند. علم گنج بی پایان است.
About the author

160