رسانه های جمعی

Posted on at


در گذشته مردم اطلاعات خود را بیشتر از طریق ارتباطات شخصی و فرد به فرد به دست می آوردند ولی امروز رسانه های جمعی اطلاعات را باسرعت چشم گیری به جمعیت کثیری از مردم می رساند رسانه های جمعی شامل وسایل زیر میشود.


رادیو، تلوزیون، اینترنت، روزنامه و مجله بسیاری از ما وقت زیادی را صرف خواندن روزنامه یا مجله گوش دادن به رادیو تماشای تلویزیون و یا سینما میکنیم به خصوص در شهر ها و روستاهایی که انرژی برق وجود دارد و شبکه های تلویزیونی فعال اند اطفال بیش از دیگران وقت خود را صرف تماشای تلویزیون میکنند رسانه های جمعی تقریبا درباره همه چیز به مخاطبان خود اطلاعات میدهد به طور مثال : از واقعات روزمره در سراسر جان گزارش میدهد وضعیت آب و هوا را اعلام میکند پیشرفتهای عملی و تکنالوژیک را گزارش میدهد حوادثات تاریخی را تشریح و بیان میکند درباره فرهنگ و شیوه زنده گی مردم مختلف دنیا گزارش میدهد باورها و عقاید ملل دنیا را تشریح نموده و جنبه های آنرا نمایش میدهد.با توجه به استفاده وسیعی که از این رسانه ها به عمل می آید می توان حدس زد که آنها چقدر میتوانند تاثیر وسیع و عمیقی بر افکار احساسات عقاید و رفتارهای مردم برجای بگذارند.


باید توجه داشت که رسانه های جمعی با توجه به تاثیر و نفوذی که دارد میتواند تاثیر مثبت و یا منفی برجای بگذارد مثلا: اگر با دقت و مراقبت مورد استفاده قرار بگیرد میتواند باعث تقویت ارزشها و عقاید ساکنان اصلی گردیده و هویت و همبستگی ملی را تقویت نماید. اما غیر این صورت همین وسایل میتواند مخرب ارزش ها وعقابد فرهنگی و به هویت و همبسته گی ملی نیز صدمه بزند.اگر رسانه های جمعی برای آبادانی یک ملت مورد استفاده قرار گیرد میتواند آن ملت را به شکوفایی و تمدن شگفت انگیزی برساند و اگر در دست دشمن قرار گیرد یکی از تباهکن ترین وسایلی خواهد بود که حاضر و آینده ملتی را در معرض نابودی قرار دهد.About the author

160