افغانستان و پیروزی های ورزشی

Posted on atورزش در افغانستان ازامروز و دیروز نیست بلکه 70 سال پیش از امروز درافغانستان ورزش وجود داشته ومسابقات ورزشی برگزارمی شد.ولی جنگ های 3 دهه اخیر بالای آن تاثیر منفی گذاشته است و به کلی نام ورزش میخواست از بین برود اما با به روی کار آمدن حکومت جدید افغانستان زندگی دوباره ای به ورزش افغانستان بخشیده شد 12 سال پیش از امروز تیم فوتبال افغانستان به مسابقات اشتراک نمود و در سه مسابقه ما32 گل خوردیم و بازی کنان با دست خالی به وطن بازگشتند البته باید گفت که ازطرف دولت نیز برای ورزش


کاران کمکی صورت نگرفته بود اما باید امروز ما افتخار کنیم که در عرصه ورزش پیشرفت چشم گیری داشتیم حتی دیروز ما در مسابقات فوتبال در جنوب آسیا پیروز شدیم که تیم شیران خراسان برای وطن عزیزمان افغانستان پیروزی را هدیه آوردن مردم ما بسیار خوشحال هستند و برای ابراز خوشی به خیابان ها بیرون شده وبه رقص وپای کوبی پرداختند. در هر گوشه وکنار شادی به مشاهده میرسد اشک خوشحالی درچشم هر افغان به مشاهده میرسد . امروز اکثر مردم به ورزش علاقه فراوان نشان میدهند و از طرف دولت نیز به ورزش کاران کمک صورت میگیرد . افغانستان درعرصه ورزش پیشرفت چشمگیری داشته چنانکه دو مرتبه درمسابقات اولمپیا مدال برونز رابه دست آورد و این را نباید ناگفته گذاشت که زنان افغانی که تا دیروز بوقره در سر می نمودند و در خانه مینشستن امروز در ورزش های مختلف اشتراک دادند و حتی در اولمپیا نیز اشتراک می کنند به امید آن روز که پیروزی را به دست آورن ودرداهی که گام برمی دارن کامیاب باشند و مانند دیروز مایه افتخاربرای افغانستان باشند و نام افغانستان را دوباره به گوش جهانیان برسانند تا جها نیان بدانند که افغانستان چه شیرمردان و زنان دارد . افغانستان را تنها با نام جنگ و خون ریزی نشناسند بلکه به نام اسطورهای ورزشی و پیروزی طلب بشناسند در افغانستان ورزش ها مختلفی است که هرکدام به نوبه خود علاقه مندانی دارد مانند کانفو ،کاراته ، فوتبال ،والیبال،بسکتبال،کرکت ، شترنج، دوش ، بوکس ، پرورش اندام ،وغیره وغیره که هریک ازعلاقه مندان آن برای پیشرفت و کسب پیروزی های هر چه بیشتر کوشش خود را انجام میدهند و در اخیر باید گفت پیروزی از آن ماست .About the author

ziba-haidarey

Ziba Haidary Graduated from Computer Since Faculty of Herat University in 2012. She is One of IT Instructor at ACSC (Afghan Citadel Software Company) and also She is Manager of Deftly Design (is The Only Shining Star in the Design of Web Page.

Subscribe 0
160