مخابرات و تکنالوژی در افغانستان

Posted on at


یک دهه پیش در افغانستان از نگاه رتباطات و دسترسی مرد به مخابرات نزدیک به صفر میرسید.  اگر شما میخواستید با عزیزان تان در خارج از افغانستان تماس بر فرار میکردید باید به یک کشور همسایه میرفتید تا تماس شما بر قرار میشد.  اما امروز در افغانستان پیشرفت های چشم گیری در این زمینه شده است .


 


دسترسی بیش % 90 فیصد مردم در روستا و شهر های افغانستان به مخابرات . دسترسی بیش از % 40 فیصد مردم به انترنیت و دنیای مجازی این خود نشان دهنده پیشرفت ها در افغانستان است . امروز مردم میتوانند از این طریق در امد های خوبی داشته باشند. بصورت انلاین میشود یک نمونه آن فیلم انکس است .


 


بیاید در باره فیلم انکس بیشتر معلومات در یافت کنیم فیلم انکس برای پیشرفت های فیلمسازان ، مقاله نویسان  میپرداز که این در گام نخست برای رشت استعداد های جوان و فیلمسازان جوان زمینه خوبی را مساعد میسازد . فیلم انکس برای رشت فیلمسازان و نویسنده گان پول میدهد . وقت شما یک فیلم و مقاله خود را بدست نشر میگزارید برای شما این مقاله یا فیلم  زمینه درامد را باز میکند .  و شما میتوانید با شریک ساختن در میان کار بران دنیا مجازی درامد خوبی داشته باشید .


 


که این زمینه را فیلم انکس برای کار بران خود ایجاد کرده است . من در گذشته مقاله هایم را در یک کتاب قید کرده و آن را هیچ کس مطالعه نمیکرد امروز من وقت یک مقاله هم را نوشته و آن در میان کار بران دنیا مجازی از طریق فیلم انکس به اشتراک میگذارم.  و کار بران درباره آن یا نتقاد میکنند برایم بسیار جای خرسندی است که من میتوانم در میان نویسنده گان نظر خود را شریک سازم این خود نشان دهنده این است که امروز افغانستان دیگر آن افغاستان چند سال پیش نیست .


 


فیلم انکس نه تهنا در زمینه فیلم سازی یا نویسنده گی بلکه این شبکه مردم افغانستان در راستای معارف کمک کرده است . که میشود در باره مکاتب هرات یادور شویم . فیلم انکس با ایجاد ده مکتب در ولایت هرات افغانستان  مجهز با کمپیوتر و انترنیت توانسته شاگردان معارف افغانستان را کمک تا اشنای در باره دنیای مجازی و درامد انلاین معلومات دریافت کنند و امروز صد ها شاگرد از این طریق درامد خوبی دارند .و به زودی در مکاتب شهر زیبای کابل کار خود را آغاز میکند به امید موفقیت بیشتر این شبکه


نویسنده: روینا کبیری About the author

160