مسجدالاقصی

Posted on atدردنیامساجدزیادی وجوددارند.یکی ازقدیمی ترین ومقدس ترین مساجدمسلمانان تاکنون مسجدالاقصی درفلسطین است.این مسجدقبل ازخانه خداوند(ج) به عنوان قبله مسلمانان بوده وپیامبربزرگواراسلام ازاین مکان به معراج رفتند


خداونددرسوره اسراءبه وضوح ازنام مسجدالاقصی که این نام را برآن قرارداده است اشاره میکند.این مسجدقبل ازنازل شدن آیات الهی به نام بیت المقدس مشهوربوده است وپیامبران بزرگواری چون حضرت ابراهیم،حضرت داوود،حضرت سلیمان وحضرت عیسی درجواراین مسجدزندگی میکردند


حضرت آدم(ع)اولین کسی بودکه پایه های ساختمان این مسجدراساخت.حدوددوهزارسال پیش ازمیلادتوسط حضرت ابراهیم وهزارسال پیش ازمیلادتوسط حضرت سلیمان بازسازی وترمیم شداین مسجد80مترطول و55مترعرض داردوبر53ستون مرمری و49 ستون مربع شکل استواراست


درزمان امویهادروازه های این مسجدازطلاونقره بوده است وبه دستورابوجعفرمنصور صفحه های طلاونقره این دروازه ها کنده به مصرف مسجدرساندندوبجای آن ازدیناراستفاده گردید.مسجدالاقصی دومین مسجدبعدازمسجدالحرام برروی زمین بوده است
About the author

nooriya

نوريه عرفانيان استاد درليسه عالي نسوان تجربوي

Subscribe 0
160