مشکلات زنان افغان درعرصه های مختلف

Posted on at


سالهای بدبختی و محدودیت ها در فعالیت های سیاسی ,اجتماعی,فرهنگی و سایر عرصه های تولیدی,چنان در روحیه زنان این کشور تاثیر گذاشته است که باید این قشر محروم از اجتماع در تنگنای زندگی حبس بمانند و همه آزادی هایی را که خداوند(ج)برای تمام مخلوقاتش داده است این قشر مظلوم جامعه از آن محروم شوند و در اثر مظالم در چهار دیواری منزلشان حق بر آمدن و کار نمودن در پشت ماشین و سایر دستگاه های حکومتی را نداشته باشند.

بعد از به وجود آمدن حکومت موقت در افغانستان ,جامعه جهانی به این باور شد که باید تحولاتی در زندگی اجتماعی زنان رو نما گردد تا این زنان از مجبوریت ها نجات یافته و آزادی یابند و در عرصه های سیاسی ,اجتماعی,فرهنگی نقشی داشته باشند. البته باید یاد آور شد که محرومیت های دیرینه زنان,واقعا درپسمانی فعالیت های آنان بی تاثیر نبوده و تاثیرات ناگوار آن همین اکنون در سیمای فرد فرد زنان کشور به مشاهده میرسد,با وجود آنکه طی چند سال اخیر رویداد های مهمی در رابطه به قدرت گیری زنان در عرصه های مختلف مانند دست یابی به رشته دلخواه تحصیلی خودشان و راه یافتن در دستگاه های حکومتی و پارلمانی از مزایای خوبی به حساب میرود ولی با ان هم اغلب زنان با دشمنان سنتی و دیرینه که روزگاری طولانی حق آنها را به غارت برده اند مواجع هستند,در این مقطع از زمان زنان از نعمت سواد و رفتن به مکتب محروم میشوند و مجبور به کار کردن در مزرعه ها میگردند و یا در سنین طفولیت با جبر و اکراه به عقد مردان پولدار در می آیند و یا هم به عنوان "بد" بدست افراد ظالم و بی عاطفه سپرده میشوند.

 این همه در حالی است که جهان بشریت در حال ترقی است حتی ما شاهد رفتن زنان مسلمان در کره های آسمان شدیم و از طریق رسانه ها می بینیم و میشنویم که زنان سایر کشورهای جهان صاحب چوکی های بلند دولتی,حکومتی و پارلمانی ,موقف های بلندی را گرفته اند,که با تاسف شاید در بین جوامع اسلامی مظلوم ترین و محروم ترین قشر جامعه زنان همین کشور باشند.اگر به قرآن و دین مقدس اسلام نظر اندازیم,این دین آسمانی موقف و جایگاه خاصی را برای زنان در نظر گرفته است,حق آزادی بیان,حق برابری و عدم تبعیض میان انسان ها,حق برخورداری از مساوات ,تامین عدالت اجتماعی,حق مشارکت در همه امور مشروع و دهها حقوق مشروع دیگر در چوکات شریعت را برای زن قایل شده است.

 یکی از مسایل دیگر در جامعه ما فرق بین زن و مرد است در محیط کار شان.که کار نمودن یک زن را مردم به دیده دیگری میپندارند, به هر حال هر چه در رابطه به مسایل و مشکلات زنان در جامعه بحث نماییم بازهم کم است,پس بیاید دست در دست هم داده و جامعه را طوری اعیار نمایم که زن و مرد به یک چشم دیده شود و حقوق آنها با هم مساوی گردد
نویسنده  سماAbout the author

160