خدا

Posted on at


دلیل بر وجود خدا:


کسانیکه محور عقل شان روی حواس پنج گانه میچرخد میگویند ما هرچه نگاه کردیم و گوش دادیم و چشیدیم و بوئیدیم و لمس کردیم خدایی با این حواس ندیدیم پس آفریننده ئی وجود ندارد، زیرا ما با حس میبینیم که سبب پیدایش فرزند پدر است و گیاهان و روئیدنی ها بوسیله نور خورشید و آب و خاک پدید می آیند و حیوانات هم که معلوم است از بهم پیوستن دو حیوان نر و ماده پدید می آیند.


اینست آنچه ما میبینیم ولی در زمان سابق چه بوده، وچه کسی بوجود آورده، ما که نبودیم ببینیم تا قضاوت کنیم!!


در این صورت باید معتقیدین بوجود خدا و همچنان کسانیکه خدا را باور دارند بوسیله دلیل غیر حسی مطلب خود را ثابت کنند


.


مادی که میگوید خدائی وجود ندارد باید ثابت کند، مومن هم ه میگوید خداوندی هست بیدون برهان از او نمیپذیریم.


اما مادی دلیلی بر نبودن خدا ندارد، زیرا او فقط میتواند بگوید من خدا را ندیدم دیگر نمیتواند بگوید من نبود خدا را دیده ام! یا شنیدم! یا لمس کردم! و و و ... و در نتیجه قوای مادی او عاجز از درک خداست.


چقدر سخن فاسد و اشتباهی است کسیکه بگوید تمدن جدید گواهی میدهد که خالقی نیست.


آیا قمرمصنوعی و اتم دلیل نبودن خداست؟آیا برق و هواپیما میگویند خدا نیست؟آیا موشک نبود خدا را ثابت میکند؟پس انسانهای اولیه هم که از سنگ استفاده میکردند و از آن کارد میساختند باید بگویند چون ما کارد سنگی اختراع کردیم پس خدا وجود ندارد.


صنعت و خدا:


صنعت چه نقصی به خداشناسی دارد اگر نگوئیم صنعت دلیل خدا شناسی است هرگز دلیل بر ضد آن نمیشود. 


بر فرض که قبول کردید خدا است آیا قمر مصنوعی از کار می افتد؟ نه! بلکه ماه مصنوعی که هزاران دانشمند جهان با صرف ملیونها پول در اطراف آن کوشش میکنند ولی هنوز هیچ نفعی عاید بشر نشده جز اندکی، بهترین دلیل بر وجود خداست زیرا چگونه برای بکار انداختن و استفاده مردن ار این موحود بیفایده اینهمه دانشمند لازم است ولی کره نورانی ماه جهان ما، خالقی ندارد!


جای تعجب است از کسیکه میخواهد از ما اقرار بگیرد که جهان هستی خالق و آفریدگاری ندارد در خالیکه نمیتواند هواپیمائی بدون سازنده تصور کند.


مثال این شخص مثل کسی است که میگوید این کاخ زیبا بدون سازنده باشد ولی ممکن نیست حتی یک آجر آنهم بدون سازنده بوجود بیاید.   About the author

160