پاکی و نظاف ت

Posted on at


پاکی و نظافت
پاکی به معنی پاک بودن . و از همه چیزهای که خداوند (ج) در قران کریم زکر کرده هست باید همه انسان ها پاکی و نظافت در درجامعه اخطصار دهد . خداوند (ج) می فرماید نظافت جزه ایمان هست.پس باید در زندگی کوشش کرد تا پاکی را اخطیار کرد. اکر پاکی و نظافت را اخطیار نکند. به مشگلات دوچاره می شود یعنی مریض می کرده .اسلام یک دین مقدس و پاک در تمام جهان هست و میباشد و در دین مقدس اسلام پاکی بیساری ارزش دارد پس اکر شخص کی کافر باشد بهاید مسلمان شود و در دین اسلام مشرف کرد پس از همه باید کی قلب و بدن خود را پاک کرد
در کشور ما بیسار کم پاکی را اخطیار می کند خوصوصن مردم دهیات .مردم از این کارشان خوش نیست و مردم ان منطقه بیسار زود معریض می کردهاکرشخص کی میخواهد کی عبادت کند پس باید در قدم اول بدن خود را پاک کند بعد میتواند کی عبادت خداوند (ج) بشکل در ست و واقعی انجام دهد.و شخص کی پاکی را اخطیار کند بیسار نزدیک و دوست خداوند (ج) میباشدAbout the author

160