مطالعه

Posted on at


امروز ما شاهد یک سلسله پیشرفت های قابل ملاحظه در عرصه علم و تکنالوژی در دنیا هستیم که اگر خواسته باشیم سری به پیشرفت های تاریخی درجهان بزنیم بدون شک در می یابیم که قافله سالار همه این دستاورد های بزرگ نخست مطالعه بوده . اما این را هم نباید فراموش کرد که تا زمانی که دریک جامعه از علم تعریف درست نداشته باشیم ، مطالعه نمی تواند رنگی داشته باشد
یعنی میخواهیم واضح سازیم که اوج گذاری به علم پدیده مطالعه را درجامعه به وجود می آورد . امروز اگر در افغانستان جنگ ادامه دارد . امروز اگر افغانستان نمی تواند قامت متین استوار داشته باشد مصیبت اصلی آن کم توجه ای حاکمان گذشته در امرو تزویج فرهنگ مطالعه و کم بی جلوه دادن علم می باشد
ببینید امروز ما دم از اسلام واسلامیت می زنیم اما این را نمی دانیم که اسلام ما با پیامبر ( اقرء ) بخوان ره سوی جامعه انسانی بازمی کند ودر پرتو آزادی بخش ( لا اله الا الله ) گلبانگ معرفت پرور قرآن آغازگر یک تمدن پایه دار و جاوید میشود و فقط ازهمین نقطه آغاز میکنیم
( اقراء ) تا اینکه به اوج یک تمدن وسیع و بزرگ می رسد و به ماست که امروز به عنوان جوانان مسلمان  وآرثان آن تمدن شگوهمند میخواهیم آن عظمت از دست رفته خویش را باز گردانیم و زنده کنیم این راهی به جز کسب مهارت های علمی در عرصه های مختلف هم بنام خدا وبه خاطر خدا بدانیم

About the author

160