افغان سیتادل....

Posted on at


این موسسه در ولایت هرات به همکاری دفترفلم انکس وبه سرپرستی خانم رویا والهه محبوب باتدریس استاد فرهاد حکیمی تاسیس شد.


افغان سیتادل مکانیست برای ظهوراستعدادهای جوانان افغانستان و جهان که به وسیله آن جوانان با پروگرام های مختلف کامپیوتر اشنایی پیدامیکنند.آن افکارو اندیشه های که در ذهن شان ایجاد میشودبا توانایی های که دارند درقالب یک مقاله زیبا  با الفاظ شیوا بنویسند


.


بعدا انرا از طریق همین سایت با دوستان خویش به اشتراک گذاشته و دیگران میتوانند از  آن مستفید شوند.در بدل آن میتوان درامد و عایدی داشت  تا به اقتصاد خانواده های خود کمک نماییم


.


پس جوانان و دوستان عزیزی که در این عرصه (مقاله نویسی)خلاقیت دارید ,  میخواهید که افکار و خواسته های شما به گوش تمام مردم جهان برسدوبرای خود عایدی نیزداشته باشیداز این فرصت طلایی استفاده نموده ودر شعبه های این موسسه رفته و ثبت نام کنید واز برنامه هایش مستفید شوید.


به کمک افغان سیتادل باسعی وتلاش امروز تان آینده افغانستان را بسازید.


خانم رویا محبوب: در افغان سیتادل بخاطر آینده ماوبرای  افغانستان آزاد وآباد کار میکنند وزحمت میکشند.من بعنوان یک دختر جوان که در شعبه افغان سیتادل درلیسه گوهرشاد بیگم است اشتراک کردم و خیلی هم خود را خوشبخت حس میکنم که این زمینه برایم فراهم شدتا بتوانم در این جا درس بخوانم و با توانایی خودزحمت بکشم و کار کنم از خانم رویا محبوب به پاس این زحمات شان که برای مان کشیدن یک دنیا سپاس


.


 About the author

160