تجارت در افغانستان

Posted on at


تجارت در افغانستان


البته بايد گفت كه اساس اقتصاد و زير بناي يك كشور را تجارت تشكيل ميدهد .از اين سبب است كه هر كشور همواره مي كوشد كه در اين عرصه موفق باشد از اين جهت جوانان خود را در عرصه تحصيل در رشته هاي تجارت تشويق مي نمايد .


واكثرا كشور ها چي پيشرفته و چي در حال رشد و چي جهان سوم همواره مي كوشند كه در اين زمينه پيشرفت نمايند و خود كفا باشند .


   


اگرچه كشور هاي پيشرفته تجارت شان در سطح بالاي قرار دارد و نيازي به واردات ندارند ولي كشورهاي در حال رشد ويا جهان سوم ضرورت مبرم به صادرات و زياد تر به واردات براي كشور هاي شان مي باشند .


بطور مثال تجارت در افغانستان در اين اواخر پيشرفت زيادي نموده است اگرچه در مدت زيادي میشود كه در افغانستان جنگ است ولي باز هم افغان ها توانستند كه در زمينه تجارت هم در عرصه اي صادرات و واردات سهم فعالي داشته باشند .


گرچه با تاسف بايد گفت كه افغانستان با داشتن معادن و غنايم سر شار طبعي تا به حال نتوانسته كه ازاين معادن طبعي خويش به نفع خود افغان ها كاري را انجام بدهند و هم مانندي كشورهاي ديگر جهان خود كفا شود .ولي باز هم افغانهاي شجاع در شرايط سخت و نابسامان همواره كوشيده اند و با ايجاد فابريكه ها انواعي مواد غذايي را در دسترس هموطنان خويش قرار دهند .هر سال از سال ما قبل اش گام هاي بلند تر و استوار تر ي راجهت پيشرفت اقتصاد خود و خانوده خود واجتماع و خلاصه كشور شان انجام مي دهند . و مي كوشند تا به فرو آورده هاي طبعي كه خداوند متعال در طي فصول چهارگانه كه براي مردم افغانستان ارزاني كرده است هم در دسترس هموطنان خود و هم در ديگر ولايات قرار دهند .و هم بهترين مواد غذايي را از قبيل ميوه جات هم خشك و هم تر و يا تازه آنرا در كشور هاي همجوار و همسايه حويش صادر نمايند .به طور مثال انگور لعل هرات و پسته اي هرات و همچنان انار و بادام و چارمفز و زعفران هرات و ديگر انواع سبزی ها كه اين ها يگ نمونه اي كوچكي بطور مثال بود كه ياد آور شديم و اگر از غنايم طبعي گرفته تا انواع حبوبات و غله جات و ميوه جات و همچنان انواع تكه ها از قبيل تكه هاي ابرشيمي و الي ديگر اجناس كه از خود افغان ها و نتيجه دسترنج خود شان است همه نمونه اي مثال براي تجارت افغان هاست كه همه ساله به مقادير زيادي به ديگر ممالك  براي تجارت صادر ميگردد .پايان


با تشکر


نویسنده: عمر زبیر خمیدی


 About the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160