توانمند سازی بانوان و رسانه های اجتماعی

Posted on at


در افغانستان همانطور که همه گی میدانیم زنان از تعلیم و تعلم باز مانده و با وجود محرومیتهای که سر راه شان بوده است این قشر را از قدرت نطق و بیان باز داشته, البته تعداد زیادی از ایشان٬ نتوانسته اند این کمبودی را به طور درست آنطور که باید و شاید پیش میرفت, حل سازند و به تهداب نطق و گفتار شان کمکی نمایند, این را میتوان یک محرومیت بازشمرد که هیچ کس وهیچ اورگانی به آن توجه نداشته بخصوص دولت ما٫ و فرهنگ درست نوشتن و درست گفتن نه تنها معمایی به این قشراست بلکه دامن گیر تمام این مرزبوم است. سرکوب نمودن این قشراز جامعه بر روح و روان ایشان تأثیر منفی داشته چنانکه مرد سالاری در افغانستان رایج بوده است و زنان حق اظهار نظر و مداخله در امور زندگی خویش را ندارند.


بدین ترتیب بوده است که زنان از قدرت نطق و بیان محروم مانده اند. و ما میدانیم قدرت بیان در زندگی روزمره هر انسان نقش مهمی را داراست٬ چنانکه در قدیم شاهد آنیم که حتی مکتب اصالت فرد و قدرت بیان که مشهور هم میباشد مکتب سوفیستاییان بوده است ولی درافغانستان طی جنگ های پیاپی کسی به فکر این که نطق هم میتواند از خود روش و طریقه داشته باشد و زنان هم میتوانند ازین نعمت خدا دادی استفاده های بجایی نمایند نبوده است. ولی اکنون با روی کار آمدن نسل جدید وعصر جدید طبق بیانات قبلی ما شاهد آنیم که زنان در عرصه های گوناگون اشتراک مینمایند. ولی این اشتراک نیاز مبرم به قدرت بیان وقدرت افهام و تفهیم دارد. حال با روی کار آمدن دفاتر غیر انتفاعی مانند دفتر افغان سیتادل که برای زنان طبق معمول حامی و پشتیبان است, شاگردان با آموختن و یادگیری صفحات اجتماعی مانند فلم انکس و با کمک استاد مربوطه خویش طریقه نوشتن مقاله و گذاشتن در سایت را می آموزند٬ و با نوشتار هر روزه مقاله های خود میتوانند بیانات خود را از این طریق اصلاح وپی به اشتباهات خود ببرند. و نیز با همان زبان ساده خویش به گفتار منظم وبی عیب و نقص افکار شیرین و صداهایی که سالهاست در گلونشان منقبض گردیده است٫ به بهترین وجه آن به جهانیان برسانند.در طی هفته ای که گذشت شاگردان توانستند صفحات اجتماعی را به بهترین نحو آن بیاموزند. و استفاده بهتر و درستری از آن بنمایند, بیان ایشان در لغت و نحوه گفتار بهتر شود وبا زبان نوشتاری بهتر آشنا شوند. و بتوانند برای استاد خویش قوت قلب و نعمت گرانبهایی باشند. حال ایشان میتوانند با ایجا صفحات اجتماعی برای تمام دنیا به اثبات برسانند که دختران افغان نیز میتواند چه در روی صحنه یا پشت پرده یا هم که در نوشتار روی برگه سفید بهترین مقالات را با بهترین زبان بیان نمایند، و در روی صفحه سفید اما پر از پستی و بالایی زندگی تنها به حیث نقطه ای نه بلکه به عنوان سطر صفحه روزگار از خود یادگاری بجای بگذارند.  برای دیدن مقاله های قبلی صفحه شخصی فلم انکس من میتوانید به پیوند زیر بروید: www.filmannex.com/MalakeJalaliSchool About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160